Toplam 28.500 TL Ödüllü -  Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması “Çukurova’nın Renkleri 2” S.K.T: 21 Nisan 2017

Toplam 28.500 TL Ödüllü - Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması “Çukurova’nın Renkleri 2” S.K.T: 21 Nisan 2017

Ulusal Fotoğraf Yarışması “Çukurova’nın Renkleri 2”
Şartnamesi
YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI: Çukurova (Adana ve Mersin)’nın; coğrafi, kültürel değerleri,
tarihi ve turistik zenginlikleri ve tabiat varlıklarının ülkemiz genelinde tanıtılması; bölgenin turizm
potansiyeli hakkında farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır.
Çukurova’nın güzelliklerini ve burada gerçekleştirilen çeşitli aktiviteleri anlatan fotoğrafların
katılacağı yarışmayla temel hedefimiz Adana ve Mersin’in içinde bulunduğu Çukurova’nın;
 Turizmin her çeşidine hitap eden;
 Zengin bir tarihi geçmişe sahip,
 Özgün kültürel değerleri bulunduran;
 Eşsiz ve güzel bir doğası bulunan;
 Her yönüyle güzel, ilgi çekici, canlı bir bölge imajını güçlendirmek ve kayıt altına almaktır.
 Tarihi, doğası, kültürüyle tüm turizm türlerine hitap eden Çukurova Bölgesi’nin potansiyelinin
tanıtılması;
 Bölge turizminin canlandırılması;
 Bölge halkının, turistik değerler konusunda farkındalığının arttırılması;
 Çukurova Kalkınma Ajansı olarak ülkemiz fotoğrafçılığının desteklenmesi amaçlanmaktadır.
YARIŞMANIN ORGANİZASYONU:
“Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması “Çukurova’nın Renkleri
2”, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından düzenlenmektedir ve yürütülücüğü de
Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından gerçekleştirilecektir.
Destek veren dernekler:
Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD);
Altın Oran Düşünce ve Sanat Platformu Akademisi Derneği;
Arka Plan Fotoğraf Derneği (ARKAPLAN);
Fotoğrafya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (FOTOĞRAFYA);
Mersin Fotoğraf Derneği (MFD);
Mersin Olba Fotoğraf Derneği (MOF);
Tarsus Fotoğraf Derneği (TFD).
KATEGORİ VE BÖLÜMLER:
“Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması “Çukurova’nın Renkleri 2”;
Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli Fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.
YARIŞMA KURALLARI:
 Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 Yarışmaya; Yarışma Seçici Kurul Üyeleri, ÇKA Yönetim Kurulu Üyeleri ve çalışanları ile TFSF
temsilcisi ve bunların birinci dereceden akrabaları dışında, her yaştan, amatör ve profesyonel
tüm fotoğrafçılar katılabilir. Son Katılım Tarihi itibariyle 18 yaş altı katılımcıların ekteki
Veli/Vasi muvafakatname/izin belgesini Yarışma Sekreteryası/İletişim e-posta adresine Son
Katılım Tarihi’ne kadar göndermeleri gerekmektedir. Bu belgeyi göndermeyen 18 yaş altı
katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır.
 Yarışma tek bölümlüdür: Sayısal Renkli (Digital Color) fotoğraf > (DC).
 Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli eserle yarışmaya katılabilir.
2 / 7
 Fotoğraflar Adana ve Mersin İl sınırları içerisinde çekilmiş olmalıdır.
 Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül fotoğraflar ile bu
fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Anılan fotoğrafın, bu
yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül
olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul
edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Yarışmaya katılan fotoğrafların
belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Fotoğrafın belgesel niteliğini bozmayacak şekilde
tel, çöp vb öğeler çıkarılabilir. Burada jürinin takdir ve kanaati esastır.
 Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) yarışma dışı tutulur.
 Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak
aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul
edilir.
 Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler
kural ihlali sayılır.
 Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi 13.
Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları
geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz;
diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse
katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya
katılamazlar.
• Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesi olup bu
yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.
• TFSF patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun
veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve
tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki
bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden
istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi
veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural
ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.
Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak
için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
• Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan
isteyebilir.
• Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda
şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü
değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta
öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
 Yarışma sonuçları ÇKA’nın http://www.cka.org.tr adresinden ve TFSF’nin www.tfsf.org ve
www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme
kazanan katılımcılara e-posta yoluyla bildirilecektir.
FOTOĞRAFLARIN TELİF (KULLANIM) HAKKI:
 Katılımcı; dereceye giren, ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan
fotoğraflarının Çukurova Kalkınma Ajansı ile bağlı bulunduğu üst ve ast kamu kurumlarında,
her türlü basılı, tanıtım yayınlarında, sosyal medya hesaplarında fotoğrafçının isminin
3 / 7
kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak
gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan,
sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil,
umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Çukurova Kalkınma
Ajansı’na izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu fotoğrafların kullanım hakkı Çukurova
Kalkınma Ajansı ve fotoğrafçıya aittir.
 Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri
almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu
izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını
gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı
ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın yukarıda bahsi geçen mecralarda yayınlanmasına izin
verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların
tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 Ödül ve sergileme alan eserler ile satın alınan eserler Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından
kitap, reklam, broşür, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı ismi belirtilmek
koşuluyla kullanılabilir (Afiş, kolaj vb gibi isim yazmanın mümkün olmadığı durumlarda
fotoğrafçının ismi yazılmayabilir). Çukurova Kalkınma Ajansı bu eserlerle ilgili yapacağı yazılı
ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz.
 Ödül ve sergileme alan fotoğraflar basın, sosyal medya, http://www.cka.org.tr ve TFSF’nin
http://www.tfsf.org.tr ile http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ web adreslerinde ve Sosyal
Medya (Facebook, twitter, instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına
uygun olarak yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2017’de
kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
 Ayrıca, Çukurova Kalkınma Ajansı uygun gördüğü, ödül almayan ve sergilemeye seçilmeyen
fotoğraflardan, arşivlerinde yararlanmak üzere, 250.- TL bedelle istediği fotoğrafları seçebilir.
Bu takdirde kullanacağı fotoğrafların ticari telif hakları, fotoğrafçıda kalmak üzere,
sanatçısının ismini belirterek faaliyetlerinde kullanabilir (Afiş, kolaj vb gibi isim yazmanın
mümkün olmadığı durumlarda fotoğrafçının ismi yazılmayabilir). Sanatçılar bu yarışmaya
eser göndermekle, bu maddeyi kabul etmiş sayılırlar.
 Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka
hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel
banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri
göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın
sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi
bir talebi olamaz.
 Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve
TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
 Yarışmaya TFSF web sayfasına üye olarak katılıp fotoğraf gönderenler tüm katılım
koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.
FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:
 Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi
(e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi,
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin
kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin
tıklanması ile olacaktır.
4 / 7
 Daha önce üye olanlar mevcut kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapabilirler.
Yarışmaya katılmak için yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri
önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde
katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgi ve işaretler bulunmamalıdır.
 Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi ve 7-12 sıkıştırma
kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel olarak kaydedilmeli
ve dosyaların boyutları 2 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş,
ü karakterleri kullanılmamalıdır. Sadece İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Ülke
kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (DC) dışındaki tüm harfler küçük
olmalıdır.
İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin
“Ömer Eril Yılmaz” için omery veya oeril veya oeyil gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal Renkli (Digital Color) > DC).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde
yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının Adana’da çektiği “Anavarza” adlı
1 no’lu fotoğrafı için “TRomeryDC1_adana_anavarza” veya Mersin’de çektiği “Kızkalesi” adlı
fotoğraf için “TRomeryDC2_mersin_kizkalesi” gibi.
 İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya
kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden
iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı
bilgilendirilecektir. Bu adres fotoğraf yüklemesi için kullanılmaz. Bu adrese fotoğraf
gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
 Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Çukurova Kalkınma Ajansı
sorumlu olmayacaktır.
SEÇİCİ KURUL (Ada göre alfabetik sırayla):
1- Ali Hikmet AVCI Fotoğraf Sanatçısı
2- İzzet KERİBAR Fotoğraf Sanatçısı
3- Dr. Lutfi ALTUNSU Çukurova Kalkınma Ajansı, Genel Sekreter
4- Mehmet KARAÇOR Fotoğraf Sanatçısı
5- Selami TÜRK Fotoğraf Sanatçısı
6- Dr. S. Haluk UYGUR Fotoğraf Sanatçısı
7- Tahsin SEZER Fotoğraf Sanatçısı
(Seçici kurul en az 3 üye ile toplanır)
TFSF Temsilcisi: Mebrur HATUNOĞLU
YARIŞMA TAKVİMİ:
Son Katılım Tarihi : 21 Nisan 2017 Cuma günü saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantısı : 29 Nisan 2017
Sonuç Bildirimi : 03 Mayıs 2017
Ödül Töreni Yeri ve Tarihi : Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından daha sonra ilan edilecektir.
5 / 7
DEĞERLENDİRME, SONUÇLARIN DUYURULMASI, ÖDÜLLERİN ÖDENMESİ:
Sonuçlar, Seçici Kurul değerlendirmesi sonuçlandıktan sonra basın, sosyal medya ve
www.cka.org.tr ile http://www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org/ adreslerinden
duyurulacaktır.
Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra, seçici kurulun takdiri ile belirlenecek olup buna
hiçbir surette itiraz edilemeyeceği gibi, dereceye layık bir eser öngörülmediği takdirde bu sıra boş
bırakılacaktır.
Sunulan eserler, Seçici Kurul tarafından daha sonraki alt derece ve ödüllere layık bulunulabilir.
ÖDÜL ve SERGİLEMELER:
Birincilik : 5.000.- TL + Plaket
İkincilik : 4.000.- TL + Plaket
Üçüncülük : 3.000.- TL + Plaket
Mansiyon : 1.000.- TL + Plaket
Adana Özel Ödülü : 1.000.- TL + Plaket
Mersin Özel Ödülü : 1.000.- TL + Plaket
ÇKA Özel Ödülü : 1.000.- TL + Plaket
Sergileme (En fazla 50 adet) : 250.- TL + Katılım Belgesi
(Ödül bedelleri net sayılardır.)
YARIŞMA YÖNETİMİ:
Dr. Lutfi ALTUNSU
Mustafa İŞLER
YARIŞMA SEKRETERYASI/İLETİŞİM:
Adana: Mustafa İŞLER (Tel: 0322 363 00 40 (604), E-posta: mustafa.isler@cka.org.tr)
Mersin: Hasip HAYIRLIOĞLU (Tel: 0324 237 80 86, E-posta: hasip.hayirlioglu@cka.org.tr)
DÜZENLEYİCİ KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA)
Döşeme Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No: 138 Seyhan/ADANA
Tel: (0322) 363 00 40
E-posta: yarisma@cka.org.tr
ÇKA Mersin Yatırım Destek Ofisi: Üç Ocak Mah. Turgut Özal Bulvarı Mersin Ticaret Borsası
Kompleksi Kat: 2 No: 3/21 Akdeniz/Mersin
Tel: (0324) 237 80 86
E-posta: yarisma@cka.org.tr
FOTOĞRAF YÜKLEME ADRESİ:
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2017-032 numara ile
onaylanmıştır.
6 / 7
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Temsilcisi bulunacaktır.
Ek: 18 yaş altı katılımcılar için Veli/Vasi Muvafakatname/İzin Belgesi

Kaynakça: http://www.tfsf.org.tr/indir/sartnameler/2017-032%20Cukurova%20Kalkinma%20Ajansi%202%20UFY-sartname-16.01.2017.pdfReklam

E3 Webdesign