Aydın Köymen Fotoğraf Yarışması - 2 “Dikey Kentleşme” S.K.T : 30.04.2017

Aydın Köymen Fotoğraf Yarışması - 2 “Dikey Kentleşme” S.K.T : 30.04.2017

Aydın Birlikteliği - Mülkiyeliler Birliği - Çankaya Belediyesi
Aydın Köymen Fotoğraf Yarışması - 2 “Dikey Kentleşme”
Şartnamesi

Dikey Kentleşme
Aydın Köymen Birlikteliği’nin bu yıl açtığı fotoğraf yarışmasının konusu “Dikey Kentleşme” olup,
yarışmaya katılanlardan “kent belleğini” yaratacak/anımsatacak fotoğraflar sunmaları
beklenmektedir.
Bu konunun seçilmiş olma nedeni son yıllarda gerek özel sektör gerekse kamu tarafından yoğun
bir şekilde inşa edilen dikine “yüksek” binalardır.
Yaşadığımız kentlerin uğradığı bu yapısal ve görsel değişiklikler her ne kadar fotoğrafik olarak
cazip sonuçlar doğursa da buna paralel olarak altyapı yetersizliği ve yaşam
alışkanlıklarının/alanlarının değişmesi gibi olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir.
Yeni yeni yükselen post modern, cam fasadlı, çok katlı bu yapılar kentin estetiğinde olağandışı
değişiklikler meydana getirirken yaşam alanlarımıza da dokunmaktadır. Dahası, kentin doğal mimari
dengesinin de görünümünü değiştirip, birbiriyle uyumsuz, estetikten yoksun bir manzaranın ortaya
çıkmasına neden olmaktadır. Plaza, AVM, rezidans gibi kavramları kentlinin hayatına yeni yaşam
tarzları olarak adeta zorla sokmaktadır.
Yarışmaya katılanlar fotoğraflarında bu temayı grafik unsurları öne çıkararak
yorumlayabilecekleri gibi, kentlerin bozulma/değişme sürecini yansıtan dengesizliği görsel bir
anlatıma dökerek, kent belleğinin yitirilmesini belgeleyen görsel örnekleri sunarak, sürdürülebilir kent
belleğinin önemini fotoğraflarıyla anlatmaları beklenmektedir.
Yarışmanın Adı: Aydın Köymen Fotoğraf Yarışması - 2 “Dikey Kentleşme”
Kategori ve Bölümler:
Aydın Köymen Fotoğraf Yarışması - 2 “Dikey Kentleşme”, Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli veya
Siyah-Beyaz Fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraflar bir arada
değerlendirilecektir.
Katılım Şartları:
1- Yarışmaya katılım ücretsizdir.
2- Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) temsilcileri ile
1.derece yakınları dışında, amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır. TFSF kısıtlamalılar
listesinde yer alan fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar. Son Katılım Tarihi itibariyle 18 yaş
ve altı (30.04.1999 ve daha sonra doğumlu) katılımcıların ekteki Veli/Vasi İzin
Belgesi/Muvafakatname’yi Yarışma Sekreteryası/İletişim e-posta adresine Son Katılım Tarihi’ne
kadar göndermeleri gerekmektedir. Bu belgeyi göndermeyen 18 yaş ve altı katılımcılar yarışma
dışı bırakılacaktır.
3- Her fotoğrafçı yarışmaya “Dikey Kentleşme”yi anlatan en fazla 4 (dört) adet sayısal Renkli veya
Siyah-Beyaz fotoğrafla katılacaktır.
4- Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul
edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı
değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
5- Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) ve panoramik görüntüler
yarışmaya kabul edilmez.
6- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin
alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında
hareket ettiği anlaşılanlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
7- Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
8- Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri
yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
9- Kural ihlallerinde, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)’nin U/UA Yarışma Düzenleme
Standartları Yönergesi’nin 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali nedeniyle iptal
edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri
vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı
doğurmaz.
10- TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi
olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural
ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki
bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen
gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya
problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali
yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya
gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için
bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
11- Yarışma sonuçları http://www.aydinbirlikteligi.org ile http://mulkiye.org.tr/ adresinden ve TFSF -
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org ve www.tfsfonayliyarismalar.org web
sitelerinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta
yoluyla bildirilecektir.
Telif (Kullanım) Hakları:
 Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma,
23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci
maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim
mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Aydın Birlikteliği, Mülkiyeliler Birliği ve Çankaya
Belediyesi’ne ait olacaktır.
 Aydın Birlikteliği, Mülkiyeliler Birliği ve Çankaya Belediyesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz
olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve
her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir
(Fotoğraf ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi
kullanılamamaktadır).
 Dereceye giren, sergileme alan ve satın almaya değer görülen eserler Aydın Birlikteliği,
Mülkiyeliler Birliği ve Çankaya Belediyesi tarafından bir “Albüm Kitap” olarak yayınlanacak ve
bu kitaptan tüm katılımcılara, TFSF’ye, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na ve fotoğraf
sanatı derneklerine birer adet gönderilecektir.
 Ödül ve Sergileme alan eser sahipleri, işbu şartnamede belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda
telif ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka
eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Aydın Birlikteliği,
Mülkiyeliler Birliği ve Çankaya Belediyesi’nden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.
Ayrıca Aydın Birlikteliği, Mülkiyeliler Birliği ve Çankaya Belediyesi; ödül ve sergileme alan eserler
dışında kullanmak istediği eserleri de aynı şartlarda satın alabilir.
 Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi
bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü
şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu
olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir.
 Ödül ve sergileme alan, satın alma uygulanan fotoğrafların özgün hali (raw ve jpeg) ve
katılımcının kısa özgeçmişini içeren bir word dosyası Eser Sahipleri tarafından Atatürk Bulvarı
158-10 Çankaya Ankara adresine teslim edilecektir.
 Yarışmada ödül ve sergileme alan eserler http://www.aydinbirlikteligi.org ile
http://mulkiye.org.tr/ web siteleri ile TFSF’nin www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org
sitelerinde ve TFSF’nin sosyal medya (Facebook, Twitter, İnstagram vb) hesaplarında tanıtım
amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve TFSF yayını olan Almanak
2017’de bu yarışmaya ayrılan sayfalarda yer alacaktır. Ayrıca ödül ve sergileme alan eserler
Aydın Birlikteliği, Mülkiyeliler Birliği ve Çankaya Belediyesi’nce farklı organizasyonlarda
sergilenebilecektir.
 Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı
olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin
kişisel banka hesap/IBAN numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim
Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak
sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra Seçici Kurulun takdiri ile belirlenecektir. Seçici
kurul tarafından dereceye layık bir eser bulunmadığı takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.
 Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.
 Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve
TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
 Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını
yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının
yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine
sonradan itiraz hakkı yoktur.
Fotoğrafların İşaretlenmesi ve Gönderilmesi:
1. Fotoğraf dosyaları online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden
yüklenecektir.
2. Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli
formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce
üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.
3. Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul
edilmeyecektir.
4. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb işaretler bulunmamalıdır. Fotoğraflar,
kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir.
5. Yarışmaya katılacak dijital (sayısal) fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 7-12 sıkıştırma ile
kaydedilecektir. Yüklenecek fotoğraflar 2 Mb’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
6. Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
7. Ülke Kodu (Türkiye > TR) ve bölüm/kategori kodu (Sayısal: Renkli veya Siyah-Beyaz (Digital) >
D) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
8. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ )
kullanılabilir.
İsimlendirme:
Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril
Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya omey veya oeyil gibi).
Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital> D).
Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ). Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
Örneğin; “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının “Göğe doğru” adlı 1 no’lu fotoğrafının ismi;
“TRomeryD1_göge_dogru” … olur.
9. Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda
bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.
10. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek
bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres
yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi
yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
11. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlardan Aydın Birlikteliği, Mülkiyeliler
Birliği ve Çankaya Belediyesi sorumlu olmayacaktır.
12. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, TFSF’nin TFSF U/UA
Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesinde belirtilen düzenlemeler ile Düzenleme Kurulu
ve TFSF YK kararları geçerli olacaktır.
Yarışma Takvimi:
Son Katılım Tarihi : 30 Nisan 2017 saat 23.00 (TSI)
Jüri değerlendirmesi : 6 Mayıs 2017
Sonuç Bildirim Tarihi : 8 Mayıs 2017
Ödül Töreni : 25 Mayıs 2017
Bu seçkide yer alan fotoğraflar Çankaya Belediyesi, Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde sergilenecektir.
Yarışma Jürisi (Ada göre alfabetik sırayla):
İlhan TEKELİ Prof. Dr. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
Koray OLŞEN Fotoğrafçı, AFSAD Başkanı
Şebnem EROL Çankaya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
Tuğba TAŞ Yrd. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
Tuğrul ÇAKAR Fotoğraf Sanatçısı, Öğr. Gör. Başkent Üniversitesi GSF
Jüri en az üç üyenin katılımı ile toplanacaktır.
TFSF Temsilcisi: Engin ÇALIŞIR
Ödüller:
Birincilik 2.000.- TL + Başarı Belgesi
İkincilik 1.000.- TL + Başarı Belgesi
Üçüncülük 500.- TL + Başarı Belgesi
Sergileme (En az 20 adet) Bedelsiz
Yarışma Sekretaryası/İletişim:
Aydın Köymen Fotoğraf Yarışması
Tel : 0533 472 7385
E-posta : cozgun@gmail.com
Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından TFSF 2017-043 numara ile onaylanmıştır.Kaynakça: http://www.tfsf.org.tr/indir/sartnameler/2017-043%20Aydin%20Koymen%202.FY-sartnamesi-22.02.2017.pdf


Reklam

E3 Webdesign