“Alanya Belediyesi 13. Ulusal Fotoğraf Yarışması” Son Katılım Tarihi : 05 Mayıs 2017

“Alanya Belediyesi 13. Ulusal Fotoğraf Yarışması” Son Katılım Tarihi : 05 Mayıs 2017


Alanya Belediyesi 13. Ulusal Fotoğraf Yarışması
Şartnamesi

KONU VE AMAÇ:
Konu “Her Yönüyle Alanya’dır.
Bu yarışma Alanya Belediyesi Kültür Müdürlüğü sahipliğinde, AFSAK (Alanya Fotoğraf Sanatçıları
Kulübü) küratörlüğünde düzenlenmektedir.
Sanatın bütün dallarına olduğu gibi Fotoğraf Sanatına da katkı sağlayan Belediyemiz; ön
çalışmalarından duyurulmasına, duyurudan sonuçlandırılmasına kadar on iki ulusal yarışma
düzenlemiştir.

Bu yarışmayı öncekilerden farklı bir anlayış ve biçimde düzenleyerek; fotoğraf sanatının
gelişmesine katkıda bulunmayı, fotoğraf ve fotoğrafçı arasındaki ilişkinin niteliğini güçlendirmek
adına fotoğrafçıyı ödüllendirmeyi, ortaya çıkan fotoğrafları etkinliklerde kullanmayı amaçlamaktadır.

YARIŞMANIN ORGANİZASYONU:
“Alanya Belediyesi 13. Ulusal Fotoğraf Yarışması”, Alanya Belediyesi tarafından düzenlenmektedir;
yürütücülüğü ise Alanya Fotoğraf Sanatçıları Kulübü (AFSAK) tarafından gerçekleştirilecektir.
YARIŞMA BÖLÜMLERİ:
Yarışma, Dijital (Sayısal) kategoride, Renkli veya Siyah-Beyaz olarak tek bölümlüdür.
KATILIM KOŞULLARI:
• Katılım ücretsizdir.
• Fotoğrafların Alanya sınırları içinde çekilmiş olması gerekmektedir.
• Son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş her birey katılabilir.
• Yarışmaya seçici kurul, yarışma sekreteryası, TFSF temsilcileri ile onların birinci dereceden
yakınları ve TFSF kısıtlamalılar Listesi’nde yer alan fotoğrafçılar katılamazlar.
• Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.
• Daha önce ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri
yarışmaya katılamaz; aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın sergilenmiş veya
yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Bu yarışmadan önce
veya bu yarışmayla eş zamanda, anılan fotoğrafın diğer bir yarışmada derece almış
olduğunun ortaya çıkması durumunda, anılan ödül iptal edilir, yeri boş bırakılır. Ödül
verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya
alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
• Alanya Belediyesi’nin daha önceki yarışmalarında ödül ve sergileme almış fotoğraflar
yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
• Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul
edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı
değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
• HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar ile birden fazla fotoğrafın montajıyla
oluşturulan fotoğraflar (kolaj) da yarışmaya katılamaz.
• Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak
aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

• Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu,
Alanya sınırları içinde çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Aksine davranış kural ihlali sayılır.
• Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
• Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği
yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
• Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi 13.
Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları
geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz;
diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse
katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
• TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi
olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural
ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki
bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen
gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya
problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali
yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya
gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için
bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
• Düzenleme Kurulu (Alanya Belediyesi), ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan
fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
• Düzenleme Kurulu (Alanya Belediyesi), uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya
bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da
erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir.
Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda
şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü
değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta
öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
• Yarışma sonuçları Alanya Belediyesi’nin http://www.alanya.bel.tr adresinden ve TFSF -
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org ve www.tfsfonayliyarismalar.org web
sitelerinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve eposta
yoluyla bildirilecektir.
TELİF (KULLANIM) HAKKI:
• Katılımcı, ödül alan ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının Alanya Belediyesi ve
bünyesindeki bağlı beldelerinin yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla
kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak
kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma
haklarının kullanımı için Alanya Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.
Kullanım hakkı Alanya Belediyesi ile fotoğrafçıya aittir.
• Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını
ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname
için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu
kabul, beyan ve taahhüt eder.

• Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı
ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
• Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına
izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek
anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
• Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka
hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel
banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri
göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın
sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi
bir talebi olamaz.
• Ödül alan fotoğraflar, Alanya Belediyesi’nin http://www.alanya.bel.tr ve TFSF’nin
http://www.tfsf.org.tr , http://www.tfsfonayliyarismalar.org web adreslerinde ve Sosyal Medya
(Facebook, İnstagram, Twitter vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun
olarak yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2017’de kurumumuza ayrılan sayfalarda yer
alacaktır.
• Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale
edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde
yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
• Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra
silinecektir.
• Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve
TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
• Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını
yüklemekle yarışma koşullarını tümünü okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname,
yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname
hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ ve GÖNDERİLMESİ:
• Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.
• Yarışma online fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta,
kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
• Yarışma, http://www.tfsfonayliyarismalar.org linkindeki üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri
takip edilerek gerçekleşecektir. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini
kullanacaklardır.
• Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak
dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
• Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde
katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
• Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma
kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de
geçmemelidir.
DOSYALARIN İSİMLENDİRİLMESİ:
• Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş,
Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

• Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır. Dosya
adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
• Sonra eser sahibinin adı maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin “Eril
Yılmaz” isimli katılımcı için erily veya erly veya eryil gibi).
• Sonraki karakter, bölümün kodu olmalıdır (Sayısal (Dijital) > D)
• Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
• Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril
Yılmaz isimli katılımcının 1 no’lu “Sahilden bakış” adlı fotoğrafı için isimlendirme
“TRomeryD1_sahilden_bakis” gibi olur…
• İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek
bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
• Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Alanya Belediyesi sorumlu
olmayacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışma Başlangıç Tarihi : 20 Mart 2017
Son Katılım Tarihi : 05 Mayıs 2017
Seçici Kurul Değerlendirmesi : 09 Mayıs 2017
Sonuçların Açıklanması : 15 Mayıs 2017
Sergi Açılışı : 20 Mayıs 2017
SEÇİCİ KURUL (ada göre alfabetik sırayla):
Ali YENİALP Alanya Belediyesi Bşk. Yrd.
Ersin ALOK İTÜ Öğr. Görevlisi, Fotoğraf Sanatçısı
İzzet KERİBAR Fotoğraf Sanatçısı
M. Özcan TARAS KASK, TFSF Kurucu Üyesi
Mustafa YÜKSEL AFSAK YK Üyesi
*Jüri en az 3 kişiyle toplanır.
TFSF Temsilcisi: Ali ARAL

ÖDÜLLER-SERGİLEME:
Birincilik 2.000.- TL
İkincilik 1.500.- TL
Üçüncülük 1.000.- TL
Sergileme (En fazla 33 adet) 100.- TL
(Yukarıda belirtilen para ödülleri, yasal kesintilerden sonra verilecek olan net sayılardır.)

YARIŞMA SEKRETERYASI/İLETİŞİM:
Oben ŞENGÜN
Alanya Belediyesi Kültür Müdürlüğü
Tel: (0242) 5111298
E-posta: kultur@alanya.bel.tr
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2017-045 numara ile
onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır
(TFSF 2017-045)

Kaynakça: http://www.tfsf.org.tr/indir/sartnameler/2017-045%20Alanya%20Bel%2013.UFY-sartname-20.03.2017.pdf


Reklam

E3 Webdesign