Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 1.Ulusal Fotoğraf Yarışması “Madalyalı Şehir Kahramanmaraş” Son Katılım -Tarihi:20.5.2017

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 1.Ulusal Fotoğraf Yarışması “Madalyalı Şehir Kahramanmaraş” Son Katılım -Tarihi:20.5.2017

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
1.Ulusal Fotoğraf Yarışması “Madalyalı Şehir Kahramanmaraş” Şartnamesi

Yarışmanın Konusu: “Madalyalı Şehir Kahramanmaraş”tır.

‘’İnsanlık tarihinin ilk yerleşim yerlerinden biri olan ve tarih akışı içerisinde birçok medeniyetin izlerini
bağrında taşıyan Kahramanmaraş, adeta bir müze şehir hüviyetindedir. Sayısız tarih, kültür ve doğal
zenginliklerine sahip olan Kahramanmaraş yetiştirdiği edebiyatçıları ile de tanınmaktadır.
Kahramanmaraş tarih boyunca belli başlı yollar üzerinde yer almıştır. Tarihi İpek Yolu’nun en önemli
ticaret ve konaklama merkezlerinden birisi olmuştur. Fotoğraflarımızla geçmiş medeniyetlerden
şimdiki modern dünyamıza bir ışık olalım…’’

Yarışma Organizasyonu: Yarışma, T.C. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Sağlık
ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenmiştir ve yürütülecektir.

Yarışma Kategori/Bölümleri:
Yarışma, Sayısal (Dijital) kategoride Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.
Koşullar:
1- Yarışmaya katılım ücretsizdir.
2- Yarışmamız; seçici kurul, TFSF temsilcisi ve onların birinci derece yakınları dışında 18 yaş üstü
tüm halkımıza, amatör / profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
3- Yarışmaya her fotoğrafçı, Kahramanmaraş’ta çekilmiş, en fazla 4 (dört) adet Sayısal (Dijital)
Renkli veya Siyah-Beyaz eserle katılabilir.
4- Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu
fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ve renk
değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma
organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
5- Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir
yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali
işlemi uygulanır.
6- Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul
edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş
olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
7- HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar ile kolaj yarışma dışında tutulur.
8- Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak
aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
9- Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve
tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
10- Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
11- Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği
yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
12- Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi 13.
Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri
alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer
ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının
ödülü iade etmesi gerekir.
13- Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya
katılamazlar.
14- TFSF patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya
olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve
tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki
bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen
gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya
problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali
yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya
gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için
bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
15- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği
kadarını sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
16- Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların asıl
dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
17- Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda
şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği
yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar
yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
18- Yarışma sonuçları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin
http://www.kahramanmaras.bel.tr/ adresinden ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu
(TFSF)’nun www.tfsf.org ve www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinden ilan edilecek;
ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir.

Telif (Kullanım) Hakları:
o Dereceye girerek ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi’nin arşivlerinde kalacaktır. Anılan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı
tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan Kahramanmaraş Büyükşehir
Belediyesi’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği
gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser
sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim
kullanılamamaktadır); kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilir. Bu süre içinde eserlerin
kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ve
sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da
olmayacağını kabul etmektedir.

o Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı
ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

o Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek
anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

o Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin
http://www.kahramanmaras.bel.tr/ adresinden ve TFSF - Türkiye Fotoğraf Sanatı
Federasyonu’nun www.tfsf.org ve www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde ve TFSF’nin
Sosyal Medya (Facebook, twitter, instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın
amacına uygun olarak yayınlanacak ve ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak
2017’de yayımlanacaktır.

o Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka
hesap/IBAN numaralarına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilecektir.
Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve
bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın
sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi
bir talebi olamaz.

o Düzenleme Kurulu e-mail, ödül ve dijital CD/DVD katalog gönderimi konusunda elinden
geldiğince titiz davranacaktır ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek
hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları
adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu
kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
o Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş
orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
o Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.
o Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve
TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.

 Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını
yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının
yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine
sonradan itiraz hakkı yoktur.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
1- Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta,
kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
2- Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi,
http://www.kahramanmaras.bel.tr/ adresinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip
edilerek gerçekleşecektir.
3- TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye
olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta
adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski
kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
4- Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak
dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
5- Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının
kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
6- Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 150-300 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, 8-12 sıkıştırma
kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
7- Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş,
Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
8- Ülke kodu (TR) ve kategori/bölüm tanımlaması yapan karakter (D) dışındaki tüm harfler küçük
olmalıdır.

İsimlendirme:
1.adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2.adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır Örneğin
“Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi.
3.adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal (Dijital) > D).
4.adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5.adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde
yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının 1 no’lu “Maraşlı Usta” adlı fotoğrafı
için isimlendirme “TRomeryD1_marasli_usta” veya “Hükümet Bulvarı” adlı 2 no’lu fotoğrafı için
isimlendirme “TRomeryD2_hukumet_bulvari” gibi olabilir…
9- İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek
bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
10- Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Kahramanmaraş Büyükşehir
Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

Yarışma Takvimi:
Yarışmaya Son Katılım Tarihi : 20.05.2017 saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplanma Tarihi : 23-24.05.2017
Sonuç Bildirim Tarihi : 26.05.2017
Sergi ve Ödül Töreni Tarihi : 12.06.2017

Seçici Kurul (Ada göre alfabetik sırayla):
Cevdet KABAKÇI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Dairesi Başkanı
Erol DOĞANER (EFIAP, GPU CR2, Hon. SSS) Fotoğraf Sanatçısı
Mehmet KIRMIZIKAYA KAFSAT YK Başkanı
Mustafa Tuncer OKUMUŞ Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Şube Müdürü
Nevzat ÇAKIR Fotoğraf Sanatçısı
Reha BİLİR (ESFIAP, Hon. FBPS, Hon. SUPC, Hon. GİFSAD, Hon. SSS) Fotoğraf Sanatçısı
Sertaç AKKUŞ Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Seçici Kurul, en az üç üye ile toplanabilir.
TFSF Temsilcisi: Ali Hikmet AVCI

Ödüller-Sergileme-Satın Alma:
Birincilik 5.000.- TL
İkincilik 3.000.- TL
Üçüncülük 1.000.- TL
Mansiyon (3 adet) 500.- TL
Sergileme (En fazla 50 adet) 200.- TL
Satın Alma (DK’nin istediği sayıda) 200.- TL

Başvuru/Yükleme Adresi:
Yarışmaya başvurular sadece online (çevrimiçi) olarak, http://www.kahramanmaras.bel.tr/
adresinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden
üyelik ve fotoğraf yükleme yönergeleri takip edilerek yapılacaktır.

Yarışma Sekreteryası/İletişim:
Yetkili Kişi: H. İbrahim ÖZDEMİR
Telefon: 0531 343 0605
E-posta: ibrahimozdemir46@gmail.com
Web: http://www.kahramanmaras.bel.tr/
Adres: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
İsmetpaşa Mah. Azerbaycan Bulvarı. No: 25 46100 Kahramanmaraş
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2017-040 numara ile
onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi yer alacaktır.
(TFSF 2017-040)

Kaynakça: http://www.tfsf.org.tr/yarisma_detay.asp?ID=623


Reklam

E3 Webdesign