MERZİFON BELEDİYESİ  1. Ulusal Fotoğraf Yarışması - Son Katılım Tarihi: 23 Haziran 2017

MERZİFON BELEDİYESİ 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması - Son Katılım Tarihi: 23 Haziran 2017

T.C. MERZİFON BELEDİYESİ

1. Ulusal Fotoğraf Yarışması

1. Yarışmanın Konusu/Adı:
Yarışma konusu “Yolların ve Kültürlerin Kesiştiği Şehir Merzifon’da Tarih ve Yaşam” olarak
belirlenmiştir.
2. Yarışmanın Amacı:
Yarışma; ilçemizin doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel değerlerini geniş kitlelere ulaştırmak,
bölgenin turizm potansiyeli hakkında farkındalık oluşturmak, ilçemizin ekonomik, sosyal ve kültürel
kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla Merzifon’un tarihsel ve kültürel zenginlikleri ile birey ve
toplum yaşamlarından kesitleri ön plana çıkaracak fotoğrafları konu almaktadır.
Fotoğraf sanatı aracılığı ile T.C. Merzifon Belediyesi sınırları içerisinde tarihi yapılar, doğal
güzellikler, bölgeye ait kültürel öğeler ve mahallelerdeki sosyal hayatı belgeleyerek; kentimizin
tanınmasını sağlamak, kente ait görsel bellek ve Merzifon’un tanıtılması için arşiv oluşturmak, ayrıca
bu etkinlik aracılığıyla Türk Fotoğraf Sanatı ve fotoğraf sanatçılarının gelişimine katkıda bulunmak,
amaçlanmaktadır.
3. Yarışma Organizasyonu:
T.C. Merzifon Belediyesi 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması “Yolların ve Kültürlerin Kesiştiği Şehir
Merzifon’da Tarih ve Yaşam”, T.C. Merzifon Belediyesi tarafından organize edilmektedir ve
yürütücülüğü de T.C. Merzifon Belediyesi’nce gerçekleştirilecektir.
4. Yarışma Bölümleri:
Yarışma, Dijital (Sayısal) kategoride, Renkli ve/veya Siyah-Beyaz olmak üzere tek bölümlüdür.
Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.
5.Katılım Şartları:
 Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 Yarışma; T.C. Merzifon Belediyesi çalışanları, Seçici Kurul Üyeleri ve TFSF Temsilcisi ile birinci
dereceden yakınları dışında 18 yaş üstü tüm amatör/profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
 Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla
katılabilir.
 Fotoğraflara renk, keskinlik, kontrast, toz alma gibi bazı kabul edilebilir oranda dijital
müdahaleler yapılabilir.
 Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) ve HDR (High Dynamics Range)
tekniği kullanılan fotoğraflar da yarışma dışında tutulur.
 Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak
aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir yarışmada ödül almamış olması
gerekmektedir. Fotoğrafın herhangi bir yarışmada sergileme almış, yarışma organizasyonları
dışında sergilenmiş veya yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil
etmemektedir.
 Ödül ve sergileme alan fotoğrafın; yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan
diğer bir yarışmada ödül aldığının tespit edilmesi halinde, ödül ve sergileme iptal edilir; katılımcı
hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Bu konudaki tüm sorumluluk yarışmacıya aittir.
 Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 Yarışmaya gönderdiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri
yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) U/UA Yarışma Düzenleme
Standartları Yönergesi” 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen
katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş
bırakılır. Bu durum diğer katılımcılara ekstra bir hak tanımaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü
iade etmesi gerekir.
 Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya
katılamazlar.
 Ödül ve sergilemenin iptal edilmesi halinde; iptal durumu, T.C. Merzifon Belediyesi’nin
www.merzifon.bel.tr ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org.tr ve
www.tfsfonayliyarismalar.org web sayfalarında düzeltme yapılmak suretiyle duyurulacaktır.
 Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz tarafından
basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için ödül alan ve sergilenmeye
değer bulunan fotoğrafların, T.C. Merzifon Belediyesi tarafından gerekli görülen büyüklükte
laboratuvar baskıları alınabilecektir. Bu nedenle, gerek duyulduğu takdirde; T.C. Merzifon
Belediyesi ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 Herhangi bir nedenden dolayı, son katılım tarihi uzatılmış ise uzatılan bu zaman içinde çekilmiş
fotoğraflar da yarışmamıza katılabilir.
 Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları
Yönergesi ve Düzenleme Kurulu ile TFSF YK kararları geçerlidir.
 Düzenleyici kurum, bir başvurunun kurallara aykırı olduğunu tespit ederse başvuruyu geri
çevirme yetkisine sahiptir.
 Yarışma sonucu T.C. Merzifon Belediyesi’nin www.merzifon.bel.tr ile TFSF’nin www.tfsf.org.tr
ve http://tfsfonayliyarismalar.org/ adreslerinde duyurulacaktır.
6. Telif (Kullanım) Hakları:
 Katılımcı; ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan fotoğraflarının T.C.
Merzifon Belediyesi yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını
verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse
diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan
eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının
kullanımı için T.C. Merzifon Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu eserlerin
kullanım hakkı T.C. Merzifon Belediyesi ile fotoğrafçıya aittir.
 Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını
ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için
herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul,
beyan ve taahhüt eder. Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde
kullanılması sebebiyle T.C. Merzifon Belediyesi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi
peşinen kabul etmektedir.
 Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek
telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. T.C. Merzifon Belediyesi,
katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul
etmez.
 Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına
izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların
tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 Ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri
kişisel banka hesap/IBAN numaralarına T.C. Merzifon Belediyesi tarafından gönderilecektir.
Hak sahibinin hesap numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri
göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 (bir) yılın
sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi
bir talebi olamaz.
 Ödül ve/veya sergileme alan fotoğraflar T.C. Merzifon Belediyesi’nin www.merzifon.bel.tr ve
TFSF’nin www.tfsf.org.tr , www.tfsfonayliyarismalar.org web adreslerinde ve sosyal medya
(Facebook, twitter, instagram) hesaplarında yayınlanacak; ayrıca TFSF yayını olan TFSF Onaylı
Yarışmalar Almanak 2017’de kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
 Yarışmaya; TFSF online yarışmalar web sayfasına üye olarak katılanlar tüm katılım koşullarını
aynen kabul etmiş sayılacaktır.
7. Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
 Fotoğraf dosyaları, doğrudan online (çevrimiçi) olarak www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden,
üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin
kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin
tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
 Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta,
kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde
katılımcıya ait isim, imza, logo, tarih vb işaretler bulunmayacaktır.
 Fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, dosya
boyutu 2 Mb’den az olmayacak ve 4 Mb’yi de aşmayacak biçimde kaydedilmelidir. Fotoğrafçı
bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.
 Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda
bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.
 Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
 Fotoğraf dosyalarının isimlendirilmesinde Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri
kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Bölüm tanımlaması yapan
karakter ve ülke kodu dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır. Örneğin
“Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi.
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde
yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz’ın Merzifon’da çektiği 1 no’lu “Çınar Altı” adlı fotoğrafı için
isimlendirme “TRomeryD1_cinar_alti” veya “Saat Kulesi” adlı 2 no’lu fotoğrafı için
“TRomeryD2_saat_kulesi” gibi…
 İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması durumunda onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime
geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
Bu adres Fotoğraf yüklemesi için kullanılamaz. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya
katılım sağlamaz.
 Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi itibariyle 90 (doksan)
gün sonra sistemden silinecektir.
 Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için T.C. Merzifon Belediyesi
sorumlu olmayacaktır.

7. Seçici Kurul / Jüri (ada göre alfabetik sırayla):
Alp KARGI Merzifon Belediye Başkanı
Prof. Dr. Ata Yakup KAPTAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Akademisyen
Cengiz KARLIOVA (AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı
Çerkes KARADAĞ Işık Üniversitesi Akademisyen – Fotoğraf Sanatçısı
Egemen Umut ŞEN (AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı
Erdal KINACI Fotoğraf Sanatçısı
(Seçici kurul, en az üç üye ile toplanacaktır.)
TFSF Temsilcisi: Hüseyin SARI

8. Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlama Tarihi : 02.01.2017
Son Katılım Tarihi : 23.06.2017 / 23.00 (TSI)
Seçici kurul değerlendirmesi : 01.07.2017
Sonuç Bildirim Tarihi : 07.07.2017
Sergi ve Ödül Töreni : 25.08.2017

9. Ödüller:
Birincilik 2000.- TL
İkincilik 1500.- TL
Üçüncülük 1000.- TL
Mansiyon (1 adet) 500.- TL
Sergileme (En fazla 20 adet) 100.- TL
(Ödül ve sergileme bedelleri net sayılardır.)
Yarışma organizasyonu; sergileme bedeli ödeme koşulu ile yarışmaya gönderilen eserlerden istediği
kadarına satın alma işlemi uygulayabilecektir.

10. Yarışma Sekreteryası/İletişim:
Koordinatör: Mesut ÖZKARACALAR (TC Merzifon Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü)
Sekreter: Burcu TURAN
5 / 5
Telefon: 4448005-1184
E-posta: mesutozkaracalar@merzifon.bel.tr
Adres: Sofular Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 163/A Merzifon-AMASYA
Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından 2017-006 numara
onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.
(2017-006)

Kaynakça: http://www.tfsf.org.tr/yarisma_detay.asp?ID=601


Reklam

E3 Webdesign