Uşak Valiliği - Uşak Belediyesi Fotoğraf Yarışması Şartnamesi - Son Katılım Tarihi: 28.06.2017

Uşak Valiliği - Uşak Belediyesi Fotoğraf Yarışması Şartnamesi - Son Katılım Tarihi: 28.06.2017


T.C.Uşak Valiliği - Uşak Belediyesi Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

(TFSF Onay No: 2017-041)

1. Yarışmanın Adı:
“İlklerin Şehri Uşak’ta Tarih, Kültür ve Yaşam”dır.

2. Konu / Amaç:
Yarışma; ilimizin doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel değerlerini geniş kitlelere ulaştırmak, bölgenin
turizm potansiyeli hakkında farkındalık oluşturmak, ilimizin ekonomik, sosyal ve kültürel
kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla Uşak’ın tarihsel ve kültürel zenginlikleri ile birey ve toplum
yaşamlarından kesitleri ön plana çıkaracak fotoğrafları konu almaktadır.
Fotoğraf sanatı aracılığı ile Uşak ili sınırları içerisinde tarihi yapılar, doğal güzellikler, bölgeye ait
kültürel öğeler ve mahallelerdeki sosyal hayatı belgeleyerek; kentimizin tanınmasını sağlamak, kente
ait görsel bellek ve Uşak’ın tanıtılması için arşiv oluşturmak, ayrıca bu etkinlik aracılığıyla Türk
Fotoğraf Sanatı ve fotoğraf sanatçılarının gelişimine katkıda bulunmak, amaçlanmaktadır.
3. Yarışma Organizasyonu: Ulusal Fotoğraf Yarışması “İlklerin Şehri Uşak’ta Tarih, Kültür ve
Yaşam”, T.C. Uşak Valiliği ve Uşak Belediyesi tarafından organize edilmektedir ve yürütücülüğü de
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün
koordinesinde gerçekleştirilecektir.
4. Yarışma Kategori-Bölümleri:
• Yarışma, Dijital (Sayısal) kategoride ve dört ayrı bölümlüdür:
1- Sayısal: Uşak’ta Doğal Güzellikler (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DG
2- Sayısal: Uşak’ta İnsan ve Sosyal Yaşam (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DY
3- Sayısal: Uşak’ta Tarih ve Kültür (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DK
4- Sayısal: Cep Telefonuyla Gençlerin Gözünden Uşak (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DC
• Değerlendirme her bölüm için ayrı ayrı yapılacaktır. Her bölümde, Renkli veya Siyah-Beyaz tüm
fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.
5. Katılım Koşulları:
➢ Yarışmaya katılım ücretsizdir.
➢ Yarışmanın ilk üç bölümü (DG, DY ve DT); T.C. Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve
Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanları, Seçici Kurul Üyeleri ve TFSF
Temsilcisi ile birinci dereceden yakınları dışında 18 yaş üstü tüm amatör/profesyonel
fotoğrafçılara açıktır.
➢ Yarışmanın DC bölümü, T.C. Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Uşak Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanları, Seçici Kurul Üyeleri ve TFSF Temsilcisi ile birinci
dereceden yakınları dışında 18 yaş ve altı gençlere açıktır. Bu bölüme katılan gençler Son
Katılım Tarihi’ne kadar ekteki “Veli/Vasi İzin Belgesi”ni doldurup veli/vasilerine imzalattıktan
sonra tarayarak jpg veya pdf ya da fotoğrafını çekerek Uşak Valiliği’nin iletişim/Sekretarya eposta
adresine göndereceklerdir. Bu belgeyi göndermeyen 18 yaş ve altı katılımcıların
fotoğrafları değerlendirmeye alınmayacaktır.
➢ Yarışmaya her bölümde, Uşak il sınırları içinde çekilmiş, en fazla 3 (üç) adet Renkli veya
Siyah-Beyaz fotoğrafla katılım sağlanabilir. Fotoğraflar 2016-2017 yıllarında çekilmiş
olmalıdır.
➢ Fotoğraflara renk, keskinlik, kontrast, toz alma gibi bazı kabul edilebilir oranda dijital
müdahaleler yapılabilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin
kanaati esastır.
➢ Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) ve HDR (High Dynamics Range)
tekniği kullanılan fotoğraflar da yarışma dışında tutulur.
➢ Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak
aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
➢ Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir yarışmada ödül almamış olması
gerekmektedir. Fotoğrafın herhangi bir yarışmada sergileme almış, yarışma organizasyonları
dışında sergilenmiş veya yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil
etmemektedir.
➢ Ödül ve sergileme alan fotoğrafın; yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan
diğer bir yarışmada ödül aldığının tespit edilmesi halinde, ödül ve sergileme iptal edilir; katılımcı
hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
➢ Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve
tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
➢ Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
➢ Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
➢ Yarışmaya gönderdiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri
yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
➢ Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi 13.
Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri
alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer
ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının
ödülü iade etmesi gerekir.
➢ Ödül ve sergilemenin iptal edilmesi halinde; iptal durumu, T.C. Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü’nün www.usaktanitim.gov.tr ve Uşak Belediyesi’nin www.usak.bel.tr/ ile Türkiye
Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org web
sayfalarında düzeltme yapılmak suretiyle duyurulacaktır.
➢ Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya
katılamazlar.
➢ TFSF onaylı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya
olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve
tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki
bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen
gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya
problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali
yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya
gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için
bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
➢ Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli
kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
➢ Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların asıl
dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
➢ Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline
ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında
uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların
ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program
değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar
Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve
olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
➢ Herhangi bir nedenden dolayı, son katılım tarihi uzatılmış ise uzatılan bu zaman içinde çekilmiş
fotoğraflar da yarışmamıza katılabilir.
➢ Düzenleyici kurum, bir başvurunun kurallara aykırı olduğunu tespit ederse başvuruyu geri
çevirme yetkisine sahiptir.
➢ Yarışma sonucu T.C. Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün www.usaktanitim.gov.tr,
T.C. Uşak Valiliği’nin www.usak.gov.tr, Uşak Belediyesi’nin www.usak.bel.tr ile TFSF’nin
www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org/ adreslerinde duyurulacak; ayrıca tüm ödül ve
sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir.
6. Telif (Kullanım) Hakları:
➢ Katılımcı; ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan fotoğraflarının T.C. Uşak
Valiliği ve Uşak Belediyesi’nin bağlı birimlerinin yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması
şartıyla (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır) kullanım hakkını
verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse
diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan
eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayınlanma haklarının
kullanımı için T.C. Uşak Valiliği ve Uşak Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.
Bu eserlerin kullanım hakkı T.C. Uşak Valiliği, Uşak Belediyesi ile eser sahibine aittir.
➢ Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını
ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için
herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt
eder. Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması
sebebiyle T.C. Uşak Valiliği ve Uşak Belediyesi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi
peşinen kabul etmektedir.
➢ Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı
ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. T.C. Uşak Valiliği ve Uşak Belediyesi,
katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul
etmez.
➢ Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına
izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların
tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
➢ Ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri
kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Uşak Valiliği ve Uşak Belediyesi’nin yetkili kılacağı
kurum tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin hesap numarasını ve Düzenleme Kurulunun
istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten
itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül,
telif vb herhangi bir talebi olamaz.
➢ Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz tarafından
basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için ödül alan ve sergilenmeye
değer bulunan fotoğrafların, T.C. Uşak Valiliği ve Uşak Belediyesi tarafından gerekli görülen
büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilecektir. Bu nedenle, ödül alan ve sergilenecek olan
fotoğrafların özgün hali (raw ve jpeg formatında) eser sahipleri tarafından Uşak Valiliği İl Kültür
ve Turizm Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

➢ Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra
silinecektir.
➢ Ödül ve/veya sergileme alan fotoğraflar T.C. Uşak Valiliği’nin www.usak.gov.tr, www.usak.bel.tr,
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün www.usaktanitim.gov.tr ile TFSF’nin www.tfsf.org.tr ve
www.tfsfonayliyarismalar.org web adresleri ve sosyal medya (Facebook, twitter, instagram)
hesaplarında yayınlanacak; ayrıca TFSF yayını olan TFSF Onaylı Yarışmalar Almanak 2017’de
kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
➢ Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve
TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
➢ Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını
yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının
yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine
sonradan itiraz hakkı yoktur.
7. Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
➢ Fotoğraf dosyaları, doğrudan online (çevrimiçi) olarak www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden,
üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
➢ İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin
kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin
tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
➢ Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta,
kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
➢ Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde
katılımcıya ait isim, imza, logo, tarih vb işaretler bulunmayacaktır.
➢ Fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, dosya
boyutu 2 Mb’den az olmayacak ve 4 Mb’yi de aşmayacak biçimde kaydedilmelidir. Fotoğrafçı
bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.
➢ Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda
bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.
➢ Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
➢ Fotoğraf dosyalarının isimlendirilmesinde Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri
kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Ülke kodu ve Bölüm tanımlaması
yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
İsimlendirme:
➢ 1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
➢ 2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır. Örneğin
“Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi.
➢ 3. adım: Sonraki iki karakter bölümün baş harfleri olmalıdır (Doğal Güzellikler için DG; İnsan ve
Sosyal Yaşam için DY; Tarih ve Kültür için DK, 18 yaş ve altı gençlerce Cep Telefonu ile
çekilenler için DC)
➢ 4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 3’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
➢ 5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde
yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz’ın Uşak’ta çektiği Doğal Güzellikler Kategorisi 1 no’lu
“Çınar Altı” adlı fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryDG1_cinar_alti” veya Tarih ve Kültür
Kategorisi “Burma Cami” adlı 2 no’lu fotoğrafı için “TRomeryDK2_burma_cami” gibi…
➢ İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması durumunda onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime
geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
Bu adres Fotoğraf yüklemesi için kullanılamaz. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya
katılım sağlamaz.
➢ Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için T.C. Uşak Valiliği ve Uşak
Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

8. Seçici Kurul / Jüri (Ada göre alfabetik sırayla):
1. Adnan ATAÇ Prof. Dr. Emekli Öğretim Üyesi, Fotoğraf Sanatçısı
2. Arif Ziya TUNÇ Prof. Dr. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi
3. A. Beyhan ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dr. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi
4. Coşkun ARAL İz TV Genel Yayın Yönetmeni
5. Güler ERTAN Prof. Emekli Öğretim Üyesi, Fotoğraf Sanatçısı
6. Özer KANBUROĞLU Prof. Dr. İstanbul Aydın Üniversitesi
7. Salih TİRYAKİ Yrd. Doç. Dr. Uşak Üniversitesi
*(Seçici kurul, en az 5 (beş) üye ile toplanacaktır.)
TFSF Temsilcisi: İlknur GÜRSES

9. Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlama Tarihi : 20.02.2017
Son Katılım Tarihi : 28.06.2017 / 12.00 (TSI)
Seçici Kurul Değerlendirmesi : 04-05.07.2017
Sonuç Bildirim Tarihi : 05.07.2017
Sergi ve Ödül Töreni : 10-14.07.2017 (Sergi hafta boyunca açık kalacaktır.)

10. Ödüller (İlk üç bölüm (DG, DY, DK) için):
Birincilik 6.000.- TL
İkincilik 4.000.- TL
Üçüncülük 2.000.- TL
Mansiyon (2 adet) 1.000.- TL
Cep Telefonuyla Gençlerin Gözünden Uşak (DC) bölümü için:
Birincilik 1.000.- TL tutarını geçmeyecek Fotoğraf Makinesi
İkincilik 750.- TL tutarını geçmeyecek Fotoğraf Makinesi
Üçüncülük 500.- TL tutarını geçmeyecek Fotoğraf Makinesi
Mansiyon (1) 350.- TL tutarını geçmeyecek Fotoğraf Makinesi
Sergileme (Toplam en fazla 90 adet) 250.- TL
(Ödül ve sergileme bedelleri net sayılardır. Toplamda 4 Birincilik, 4 İkincilik, 4 Üçüncülük ve 7
Mansiyon Ödülü verilecektir.)

Sekreterya / İletişim
Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Uşak Belediyesi
Buğra İNAL Şube Müdür V. Yusuf Görgülü Kültür ve Sosyal İşler Md.
E-posta: usakkulturturizm@gmail.com yusuf.gorgulu@usak.bel.tr
Tel: 0276 223 71 00 Tel: 0 276 227 51 63 - 629
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından (TFSF 2017-041) numara ile
onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.
Eki: 18 yaş ve altı katılımcılar için Veli/Vasi İzin Belgesi örneği.
(TFSF 2017-041)

Kaynakça: http://www.tfsf.org.tr/yarisma_detay.asp?ID=637


Reklam

E3 Webdesign