T.C Gümüşhacıköy Belediyesi   1.Ulusal Fotoğraf Yarışması “Benim Gözümden Gümüşhacıköy” - Son Katılım Tarihi: 04.08.2017

T.C Gümüşhacıköy Belediyesi 1.Ulusal Fotoğraf Yarışması “Benim Gözümden Gümüşhacıköy” - Son Katılım Tarihi: 04.08.2017


T.C Gümüşhacıköy Belediyesi

1.Ulusal Fotoğraf Yarışması “Benim Gözümden Gümüşhacıköy” Şartnamesi

KONU
Gümüşhacıköy Belediyesi; “Benim Gözümden Gümüşhacıköy” konulu bir fotoğraf yarışması
düzenlemiştir.

AMAÇ
Tarihsel, kültürel, mekânsal zenginlikleri ile birey ve toplum yaşamlarından kesitleri ön plana çıkarma
amaçlanmaktadır. Tarihi ve doğal güzellerinin yanı sıra keşfedilmeyi bekleyen birçok tarihi, kültürel ve
tabiat güzelliklerinin ortaya çıkarmak, tanıtmak, ilçemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına
katkı sağlamak, bölgeye ait yöresel yemekler, tarım, hayvancılık, gelenekler, halk oyunları, düğünler,
asker eğlenceleri, kına geceleri gibi kültürel öğeleri hatırlatan fotoğrafları konu almaktadır.
“Benim Gözümden Gümüşhacıköy” fotoğraf yarışması ile fotoğraf tutkunlarını Gümüşhacıköy’ün
keşfedilmeyi bekleyen doğal, tarihi ve kültürel değerleri ile buluşturmak ve fotoğraf sanatı aracılığı bu
güzellikleri ön plana çıkarmayı hedeflemekteyiz. Ayrıca bu etkinlik aracılığı ile fotoğraf sanatının
gelişimine katkıda bulunulurken yarışmada seçilen fotoğraflarla Gümüşhacıköy’ün tanıtımı için arşiv
oluşturulacaktır.
YARIŞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR
Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) temsilcisi ile 1. derece
yakınları dışında, 18 yaş üstü amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır. TFSF kısıtlamalılar
listesinde yer alan fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar.
YARIŞMAYA KATILACAK FOTOĞRAFLARDA ARANACAK NİTELİKLER
1- Yarışma tek kategorilidir: Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz.
2- Yarışmaya katılım ücretsizdir.
3- Yarışmacılar yarışmaya, Gümüşhacıköy’de çekilmiş en çok 4 (dört) adet Sayısal (Dijital) Renkli
veya Siyah-Beyaz fotoğrafla katılabilirler.
4- Yarışmaya sunulacak fotoğraflar için herhangi bir teknik sınırlandırma yoktur. Çekilen objenin
özelliği bozulmamak koşuluyla fotoğraf düzenleyici program kullanılabilir. Ancak dijital ortamda
fotoğraf düzenleyici programlar kullanılarak görsel veya teknik kalitesi belirgin biçimde ana unsuru
değiştirilen fotoğraflar, değerlendirme aşamasında elenecektir. Bu konuda jüri üyelerinin takdiri
esastır.
5- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını
kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği
anlaşılanlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
6- Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri
yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
7- Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir.
Fotoğrafın herhangi bir yarışmada sergileme almış, yarışma organizasyonları dışında sergilenmiş
veya yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmemektedir.
8- Kural ihlallerinde, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)’nin U/UA Yarışma Düzenleme
Standartları Yönergesi’nin 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali nedeniyle iptal
edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri vermesi
gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
9- TFSF patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya
olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına
uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve
teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri
sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne
yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF
tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF
verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye
edilmektedir.
10- Yarışma sonuçları Gümüşhacıköy Belediyesi’nin http://www.gumushacikoy.bel.tr ile TFSF’nin
www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve
sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir.
11- Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF
U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
12- Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını
yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının
yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine
sonradan itiraz hakkı yoktur.
TELİF (KULLANIM) HAKLARI
A- Gümüşhacıköy Belediyesi’nin Hak ve Sorumlulukları:
 Yarışma sonunda ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan
çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve
25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim
mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Gümüşhacıköy Belediyesi’ne ait olacaktır.
 Gümüşhacıköy Belediyesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya
dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde
eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj vb grafik
düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır).
 Dereceye giren, sergileme alan ve satın almaya değer görülen eserler Gümüşhacıköy Belediyesi
tarafından bir “Albüm Kitap” olarak yayınlanacak ve bu kitaptan tüm katılımcılara, TFSF’ye ve
fotoğraf sanatı derneklerine ve Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na birer adet
gönderilecektir.
 Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz tarafından
basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için ödül alan ve sergilenmeye değer
bulunan fotoğrafların T.C. Gümüşhacıköy Belediyesi tarafından gerekli görülen büyüklükte
laboratuvar baskıları alınabilecektir. Bu nedenle gerek duyduğu taktirde T.C. Gümüşhacıköy
Belediyesi ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
B- Eser Sahiplerinin Hak ve Sorumlulukları:
1- Ödül (derece, mansiyon, özel ödül) ve Sergileme alan eser sahipleri, işbu şartnamede belirtilen
ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler için
verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında
olursa olsun Gümüşhacıköy Belediyesi’nden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.
Ayrıca Gümüşhacıköy Belediyesi; ödül ve sergileme alan eserler dışında kullanmak istediği
eserleri de sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek aynı şartlarda satın alabilir.
2- Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir
hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca
aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan,
kabul ve garanti etmektedir.
3- Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin
verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm
sorumluluğu yarışmacıya aittir.
4- Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı
ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
5- Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların özgün hali (raw ve jpeg), kısa kenarı
en az 2400 piksel ve boyutu 5 Mb’den az olmayacak şekilde Eser Sahipleri tarafından
Gümüşhacıköy Belediyesi’ne teslim edilecektir.
6- Yarışmada ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan eserler Gümüşhacıköy Belediyesi web
sitesi http://www.gumushacikoy.bel.tr ile TFSF’nin www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org
sitelerinde ve sosyal medya (facebook, twitter, instagram) hesaplarında yayınlanacak ve TFSF
yayını olan Almanak 2017’de bu yarışmaya ayrılan sayfalarda yer alacaktır. Ayrıca ödül ve
sergileme alan eserler Gümüşhacıköy Belediyesi’nce farklı organizasyonlarda sergilenebilecektir.
7- Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF
U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.

FOTOĞRAFLARIN İŞARETLENMESİ VE GÖNDERİLMESİ
1- Fotoğraf dosyaları online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden
yüklenecektir.
2- Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu
eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce üyelik
işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.
3- Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul
edilmeyecektir.
4- Fotoğraf üzerinde katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb işaretler bulunmamalıdır. Fotoğraflar,
kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir.
5- Yarışmaya katılacak dijital (sayısal) fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-
12 sıkıştırma ile kaydedilecektir. Yüklenecek fotoğraflar 1 Mb’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de
geçmemelidir.
6- Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
7- Ülke Kodu (Türkiye > TR) ve bölüm/kategori kodu (Sayısal: Renkli veya Siyah-Beyaz (Dijital) > D)
dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
8- İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ )
kullanılabilir.
İsimlendirme:
 Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
 Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril
Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi)).
 Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).
 Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir
( _ ). Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril
Yılmaz” isimli katılımcının 1 no’lu ”Kaybolmayan Değerler” adlı fotoğrafının ismi;
“TRomeryD1_kaybolmayan_degerler” veya 2 no’lu “Gümüşhacıköy yolları” adlı eseri için isimlendirme
“TRomeryD2_gumushacikoy_yollari” gibi olur.
9- Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda
bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.
10- İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek
bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres
yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi
yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
11- Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlardan Gümüşhacıköy Belediyesi
sorumlu olmayacaktır.
12- Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, TFSF’nin TFSF U/UA
Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi'nde belirtilen düzenlemeler ile Gümüşhacıköy
Belediyesi Yarışma Düzenleme Kurulu ve TFSF YK kararları geçerli olacaktır.

ÖDÜL ve SERGİLEMELER
Birincilik 2.000.- TL
İkincilik 1.500.- TL
Üçüncülük 1.000.- TL
Mansiyon (1 adet) 500.- TL
Gümüşhacıköy Belediyesi Özel Ödülü (1 adet) 500.- TL
Sergileme (En fazla 20 adet) 200.- TL

YÜRÜTME
İşbu Şartname hükümlerini Gümüşhacıköy Belediyesi yürütecektir. Şartnamede belirtilen ödüller,
yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka
hesap/IBAN numaralarına Gümüşhacıköy Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel
banka hesap/IBAN numarası ve/veya Düzenleme Kurulu’nun istediği belge ve bilgileri bildirmemesi
durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar.
Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ
Zehra ÖZYOL Gümüşhacıköy Belediye Başkanı
Fevzi ALPASLAN Fotoğraf Sanatçısı
Yaşar ÇOŞKUN Fotoğraf Sanatçısı
Ömer GEMİCİ Fotoğraf Sanatçısı
Ahmet BOZKURT Fotoğraf Sanatçısı
Seçici kurul en az 3 kişi ile toplanır.
TFSF Temsilcisi: Hüseyin SARI

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma Başlama Tarihi : 13.02.2017
Son Katılım Tarihi : 04.08.2017 Cuma saat 23.00 (TSI)
Jüri Toplantı Tarihi : 11.08.2017
Sonuçların Duyurulması : 15.08.2017
Ödül Töreni ve Sergileme Tarihi: Gümüşhacıköy Belediyesi’nin belirleyeceği bir tarihte yapılacaktır.

SON HÜKÜMLER
1- Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF tarafından TFSF 2017-037 numara ile
onaylanmıştır.
2- Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.
3- Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar üç ayrı bulut sisteminde yedeklenir ve TFSF temsilcisi
tarafından jüri toplantısına getirilir. Değerlendirme toplantısı bilgisayar sistemi tarafından
kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan yapılır. Yarışma
sonuçlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi yapılarak ilan
edilir.
4- Yüklenen fotoğraflardan ödül, sergileme al(a)mayan ve satın alma uygulanmayan fotoğraf
dosyaları Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 90 (doksan) gün sonra sistemden silinir.
5- Yarışmada fotoğraf(lar)ı ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan ilçemiz dışındaki
yarışmacıların ödülleri adreslerine gönderilecektir.
6- Ödül ve sergilemenin iptal edilmesi durumunda, iptal durumu T.C. Gümüşhacıköy Belediyesi’nin
www.gumushacikoy.bel.tr ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org.tr ve
www.tfsonayliyarismalar.org web sayfalarında düzeltme yapmak suretiyle duyurulacaktır.

İLETİŞİM/YARIŞMA SEKRETERYASI
Yarışma Koordinatörü: Burcu GÖZE (Gümüşhacıköy Belediyesi Mali Hizmetler Müd.)
Sekreter: Eren ORUÇ (Gümüşhacıköy Belediyesi Halkla İlişkiler )
Adres: Hacıyahya Mah. Cumhuriyet Meydanı No: 3 Gümüşhacıköy/Amasya
Tel: 0358 717 10 04
Fax: 0358 717 13 53
E-posta: burcugozee@gmail.com – gumushacikoybelediyesi@gumushacikoy.bel.tr
(TFSF 2017-037)

Kaynakça: http://www.tfsf.org.tr/yarisma_detay.asp?ID=625


Reklam

E3 Webdesign