ÜNYE BELEDİYESİ - Ünye 2. Fotoğrafçılar Buluşması ve Foto Maratonu Şartnamesi - 19-20-21-22-23 Temmuz 2017

ÜNYE BELEDİYESİ - Ünye 2. Fotoğrafçılar Buluşması ve Foto Maratonu Şartnamesi - 19-20-21-22-23 Temmuz 2017

1. Foto Maratonun Adı
‘’Kadrajında ÜNYE’’

2. Amaç
Karadeniz’in en güzel kentlerinden biri olan Ünye’nin fotoğraf sanatının görsel gücüyle tanıtımına katkı
sağlamak; Ünye’de insanın, doğanın, eski evlerin ve artık kaybolmak üzere olan zanaatların ve
zanaatkarlarının fotoğraflanarak bu fotoğrafların fotoğrafın belgesel yönü ile geleceğe aktarılmasını
sağlamak; Ünye’nin sıcak kanlı insanlarıyla farklı şehirlerden Ünye’ye gelecek fotoğraf dostlarını
buluşturmak, kaynaştırmak ve bu sayede fotoğraf sanatının tanıtılmasına ve geliştirilmesine ve Ünye’de
fotoğraf sanatına olan ilginin arttırılmasına, fotoğraf sanatı ve fotoğraf sanatçılığı ile ilgili gerekli bilgi ve
becerinin kazanılmasına katkıda bulunmak ve foto maraton sonucunda katılımcıların seçilecek
fotoğraflarını Ünye Belediyesi fotoğraf arşivine kazandırmaktır.
3. Yarışma Kategori/Bölümleri
Yarışma Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.
Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.
4. Genel Katılım Koşulları
4.1 “Ünye 2. Fotoğrafçılar Buluşması ve Foto Maratonu” 19-20-21-22-23 Temmuz 2017 tarihlerinde
yapılacaktır. Yarışmaya katılacak fotoğrafların Ünye ilçesi sınırları içerisinde, şartnamenin
“9.Foto Maraton Takvimi ve Programı’’ başlıklı bölümünde belirtilen tarihler ve saatler arasında
çekilmiş olması gerekmektedir.
4.2 Foto maratona, Seçici Kurul Üyeleri, TFSF Temsilcisi, Düzenleme Kurulu Üyeleri, Yarışma
Sekreterleri ve bu kişilerin birinci derece yakınları ile Düzenleme Kurulu’nca organizasyonda
görevlendirilecek kişiler ve haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden kişiler
katılamazlar. Yarışma bu maddede belirtilen kişiler dışında, 18 yaş üzeri tüm amatör ve
profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
4.3 Yarışma katılım ücreti 20 TL’dir.
4.4 Her bir katılımcı yarışmaya en fazla 4 (dört) fotoğraf ile katılabilecektir.
4.5 Katılımcılar başvuru sırasına göre kabul edilecek olup başvuru sırasında katılımcıya verilecek
başvuru numarası o katılımcının rumuzu olacaktır. Örnek; Başvuru No: 052 (Rumuz: 052). Birden
fazla rumuzla katılanlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
4.6 Katılımcılar, kayıt sırasında kendilerine verilecek yarışmacı kartlarını foto maraton boyunca
üzerlerinde görünür biçimde taşımak zorundadırlar.
4.7 Katılımcılar fotoğraf makinelerinin tarih ve saat ayarlarını güncellemekle sorumludurlar.
Katılımcılar kayıttan önce bellek kartlarını boşaltmalıdırlar. Kayıt öncesinde çekilen fotoğraflar
yarışmaya dahil edilmeyecektir. Katılımcıların foto maraton süresince kullanacakları hafıza
kartlarının marka ve seri numaraları okunabilir olmalıdır.
4.8 Katılımcılar fotoğraf kabul masası görevlilerine teslim ettikleri fotoğrafların tamamının kendilerine
ait olduğunu ve fotoğraflara dair tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Aksine
davrananlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
4.9 Yarışmaya başkasının fotoğrafını teslim eden, teslim ettiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine
ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu bu anlamda yanıltmaya yönelik
her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan ve/veya kendisine ait fotoğrafı bu amaçla başkasına
kullandıran kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
4.10 Katılımcılar teslim ettikleri fotoğrafların şartnamede belirtilen süreler içerisinde 2.Ünye
Fotoğrafçılar Buluşması ve Foto Maratonunda çekilmiş olduğunu ve basit müdahaleler dışında
müdahale etmediğini kabul etmiş sayılır. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında
hareket ettiği anlaşılanlara kural ihlali işlemi uygulanır.
4.11 Kural ihlali yapan kişilere ‘’TFSF Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi’’
13.Maddedeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Bu durum diğer
katılımcılar için herhangi bir hak anlamına gelmeyecektir.
4.12 Yarışmaya kayıt yaptıran katılımcılar yarışma şartnamesini ve yarışma kurallarına uymayı
peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Şartnameye uymayan katılımcılar yarışma dışı
bırakılacaktırlar.
5. Yayın-Telif (Kullanım) Hakları ve Diğer Koşullar
5.1 Katılımcı, ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış
olan fotoğraflarının Ünye Belediyesi’ne, yayınlarında isminin kullanılması şartıyla münhasır bir
kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak
kazanmış ve satın alma uygulanmış olan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma
iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Ünye Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini
kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri
almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu
izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını
gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2 Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Ünye Belediyesi ve eser sahibinin olacaktır.
5.3 Ünye Belediyesi bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım
amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir (Fotoğraflar ile kolaj vb grafik
düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır). Öte yandan
eser sahibi, eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Ünye
Belediyesi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını peşinen kabul etmektedir.
5.4 Katılımcı tarafından fotoğraf kabul masası görevlilerine teslim edilen fotoğraflarda görünebilecek
insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internet
ortamında ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu
kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir.
5.5 Ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış fotoğraflar
hakkında herhangi bir şekilde oluşabilecek hukuki süreçlerden Ünye Belediyesi ve Düzenleme
Kurulu sorumlu tutulamaz. Bu sorumluluk tamamen fotoğrafçıya aittir.
5.6 Foto maraton sonucunda ödül (derece, mansiyon) alamayan ve sergilenmeye hak kazanamamış
fotoğraflardan biri veya birkaç tanesi, Ünye Belediyesi tarafından gerek görüldüğü takdirde,
fotoğraf sahibine sergileme bedeli kadar (250.- TL) bir satın alma bedelinin ödenmesi kaydı ile
satın alınarak Ünye Belediyesi fotoğraf arşivine kazandırılacaktır ve bu fotoğraflar için de yukarıda
belirtilen hak ve koşullar geçerli olacaktır.
6. Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Teslim Edilmesi
6.1 Teslim edilecek fotoğrafların isimleri katılımcının rumuzu ile markalanacaktır (Örnek: 052).
6.2 Birden fazla fotoğrafla yapılacak başvurularda fotoğrafa sıra numarası ve ad da verilmelidir
(Örnek; 052-1-fotoğraf adı, 052-2-fotoğraf adı, …).
6.3 Teslim edilecek fotoğrafların isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazır halde teslim
edilmelidir.
6.4 Fotoğraflar, paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine
ilişkin isim, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
6.5 Fotoğraflar taşınır bellek ile elden teslim edilecek olup e-posta ile yapılan gönderiler kabul
edilmeyecektir.
6.6 Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmak koşuluyla basit müdahaleler kabul edilecektir.
Fotoğraf, orijinal yapısı bozulmayacak oranda kadrajlanmış ve fotoğrafın kontrast, aydınlık, renk
ayarı ve toz alımı yapılmış olabilir. Bu konularda seçici kurulun kanaati esastır.
6.7 Birden fazla farklı fotoğrafın montajıyla yaratılan fotoğraflar (kolaj), HDR (High Dynamic Range),
drone ve cep telefonlarıyla çekilmiş fotoğraflar ve fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir
objenin eklenmiş veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarılmış olduğu fotoğraflar kabul
edilmeyecektir. Panoramik fotoğraflar kabul edilecektir. Bu konularda seçici kurulun kanaati
esastır.
6.8 Seçici Kurul 6.6 ve 6.7 no’lu maddelerde belirtilen şartlara uymayan fotoğrafları açıklama
yapmadan yarışma dışı bırakabilir. 6.6 ve 6.7 no’lu maddelerde belirtilen durumlar hususunda,
seçilecek fotoğraflara itirazlar olması halinde Seçici Kurul’un kanaati esastır.
6.9 Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 300 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, kısa kenarı en az
2400 piksel olarak teslim edilmelidir. Teslim edilecek her bir fotoğraf dosyası 2 Mb’den küçük, 4
Mb’den büyük olmamalıdır. Fotoğraflar RAW Formatları ile beraber teslim edileceğinden
katılımcıların RAW+JPEG çekim yapmaları gerekir.
6.10 Fotoğraf teslimi 23 Temmuz 2017 Pazar günü saat 11.00‘de kesinlikle sona erecektir.
7. Diğer Hususlar
7.1 Başvurular, Ünye Cumhuriyet Meydanı’nda kurulacak Ünye 2. Fotoğrafçılar Buluşması ve Foto
Maratonu kayıt kabul ve irtibat çadırında kabul edilecek olup katılımcılar burada, konaklayacakları
yerler ve foto maraton boyunca fotoğraflanabilecek yerler ve Ünye 2. Fotoğrafçılar Buluşması ve
Foto Maratonu hakkında çadır görevlilerinden bilgi alabileceklerdir.
7.2 Katılımcılar foto maraton boyunca, kendilerine kayıt sırasında verilen yarışmacı kartlarını
göstererek, isimleri sonradan duyurulacak cafe ve restoranlarda, uygun fiyatlarla kahvaltı
yapabilecek ve yemek yiyebilecektir.
7.3 20-21-22 Temmuz 2017 günlerinde daha sonradan belirlenecek ve duyurulacak güzergahlara
Ünye Belediyesi’nin tahsis ettiği araçlarla turlar düzenlenecektir.
7.4 Düzenleme Kurulu, etkinlik sırasında elde olmayan nedenlerden dolayı oluşabilecek sorunların
ve belirsizliklerin çözümünde gerekli gördüğü durumlarda program akışında revizyonlar yapabilir
ve yine elde olmayan nedenlerden dolayı oluşabilecek sorunlardan dolayı Foto Maratonun
ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, program akışı revizyonları ve erteleme gibi
durumlarda uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir.
7.5 Yarışma sonuçları Ünye Belediyesi web sitesinden (www.unye.bel.tr) ve Ünye 2. Fotoğrafçılar
Buluşması ve Foto Maratonu facebook sayfası ile TFSF’nin www.tfsf.org.tr web sitesinden
duyurulacaktır. Ödül alan eserler TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr web sayfasında ve sosyal medya
(Facebook, instagram, twitter) hesaplarında yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını olan Almanak
2017’de yer alacaktır.
7.6 Yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme alamayan ve satın alma uygulanmayan fotoğraflar iade
edilmeyecek, TFSF temsilcisi denetiminde sistemden silinecektir.
7.7 Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin e-posta ile
bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından
gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel hesap/IBAN numarasını ve/veya Düzenleme Kurulu’nca
istenebilecek belge ve bilgileri bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı
tarihten itibaren 1 (bir) yıl sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin
ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
7.8 Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve
TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
7.9 Katılımcılar; “Ünye 2. Fotoğrafçılar Buluşması ve Foto Maratonu”na kayıt yaptırmak ve
fotoğraflarını teslim etmekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname,
yarışmacının yarışma fotoğraflarını teslim etmesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname
hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

8. Konaklama
8.1 Otelde kalmak isteyen katılımcılar konaklama ücretlerini kendileri karşılayacaklardır ve
rezervasyonlarını kendileri yapacaklardır. Uygun fiyatla konaklanabilecek otel ve pansiyonların
isim, adres, telefon ve özellikleri gibi bilgiler “Ünye 2. Fotoğrafçılar Buluşması ve Foto Maratonu”
facebook sayfasından duyurulacaktır.

8.2 Çadırda veya karavanda konaklama yapacak katılımcılar için ücretsiz kamp alanı tahsis
edilecektir. Katılımcılar çadır ve diğer konaklama ekipmanlarını kendileri temin edeceklerdir.

9. Foto Maraton Takvimi ve Programı

 19 Temmuz 2017 Çarşamba
Başvuru Kabul : 08.00 – 23.00
Fotoğraf Teslimi : 18.00 – 23.00
Kokteyl ve Açılış Töreni : 20.00
 20 Temmuz 2017 Perşembe
Başvuru Kabul : 08.00 – 23.00
Fotoğraf Teslimi : 08.00 – 23.00
 21 Temmuz 2017 Cuma
Başvuru Kabul : 08.00 – 23.00
Fotoğraf Teslimi : 08.00 – 23.00
 22 Temmuz 2017 Cumartesi
Başvuru Kabul : 08.00 – 23.00
Fotoğraf Teslimi : 08.00 – 23.00
 23 Temmuz 2017 Pazar
Fotoğraf Teslimi : 08.00 – 11.00
Seçici Kurul Toplantısı ve Değerlendirme : 12.00 – 16.00
Sonuç Bildirimi, Ödül Töreni ve Kapanış : 17.00

10. Ödüller/Sergileme-Satın Alma
 Birincilik 5.000.- TL
 İkincilik 3.500.- TL
 Üçüncülük 2.500.- TL
 Mansiyon (10 adet) 750.- TL
 Sergileme (En fazla 40 adet) 250.- TL
 *Satın Alma 250.- TL
(*) Bakınız şartname 5.6. madde.

11. Seçici Kurul Üyeleri (Ada göre alfabetik sıra ile):
 Ata Yakup KAPTAN Prof. Dr. Akademisyen, Fotoğraf Sanatçısı
 Cihan KARACA (EFIAP-G) Fotoğraf Sanatçısı
 Erdal KINACI Dr. Fotoğraf Sanatçısı
 İzzet KERİBAR (EFIAP) Fotoğraf Sanatçısı
 Şeref AKÇAY (AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı
 Yedek Üye: Erhan EREN Ünye Belediyesi Başkan Yardımcısı
Seçici Kurul en az 3 (üç) üye ile toplanabilir.
TFSF Temsilcisi: Yunus TOPAL

12. Düzenleme Kurulu Üyeleri
 Erkan ÖRTÜCÜ
 Gülbahar KARABAY
 İlhan KARTAL (Ünye Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü)
 Mahmut Orhan ÖRTÜCÜ
 Önder ÖCAL
 Özer KAYIR
 Sevdiye KAYIR
 Şeref AKÇAY
 Uygar KAYIR

13. Sekreterya/İletişim:
 Sevdiye KAYIR (505) 251 88 44 sevdiyekayir@gmail.com
 Önder ÖCAL (532) 515 15 14 onderocall@hotmail.com
 Ünye Belediyesi (452) 323 19 41 halklailiskiler@unye.bel.tr, unye@unye.bel.tr,
bilgiedinme@unye.bel.tr

Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF tarafından “TFSF 2017-039” numara ile
onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Temsilcisi bulunacaktır.
(TFSF 2017-039)

Kaynakça: http://www.tfsf.org.tr/yarisma_detay.asp?ID=628


Reklam

E3 Webdesign