Muğla Büyükşehir Belediyesi Fotoğraf Yarışması “Dört Mevsim Muğla” Şartnamesi- Son Katılım Tarihi: 30 Eylül 2017

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fotoğraf Yarışması “Dört Mevsim Muğla” Şartnamesi- Son Katılım Tarihi: 30 Eylül 2017

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fotoğraf Yarışması “Dört Mevsim Muğla” Şartnamesi

KONU: “Dört Mevsim Muğla”.

DÜZENLEYEN KURUM: Muğla Büyükşehir Belediyesi.

AMAÇ:
Fotoğraf sanatı aracılığı ile Muğla İlinin sınırları dahilinde doğal, sosyal, kültürel ve tarihsel özellikleri
anlatan “Dört Mevsim Muğla” başlığı ile düzenlenen fotoğraf yarışması, kentimizin tanınmasını
sağlamak, kente ait bir görsel bellek oluşturmak amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin geleceğe
dönük çalışmalarını fotoğraf sanatını kullanarak anlatmaktır.

YARIŞMANIN KATEGORİ-BÖLÜMLERİ
Dört Mevsim Muğla fotoğraf yarışması Sayısal (Digital) kategoride ve Renkli fotoğraf olmak üzere
tek bölümlüdür. Dört mevsim fotoğrafları bir arada değerlendirilecektir.

KATILIM KOŞULLARI:
1- Yarışmaya katılım ücretsizdir.
2- Fotoğraf yarışmasına seçici kurul ve birinci derece yakın akrabaları, TFSF temsilcisi ve TFSF
tarafından haklarında kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar dışında fotoğrafa ilgi duyan, “Son
Katılım Tarihi” itibariyle 18 yaşından gün almış amatör ve profesyonel herkes katılabilir.
3- Katılımcılar, Muğla ili sınırları içinde çekilmiş, birbirinden farklı en fazla 4 (dört) adet Renkli
fotoğrafla yarışmaya katılabilir.
4- Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı,
mansiyon, özel ödül) almış fotoğraflar gönderilemez. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
5- Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Fotoğrafın
özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj kabul edilmeyecektir. İstenen ölçülere uymak koşulu
ile yeni kadrajlama yapılabilir. Bu konularda jürinin kanaati esastır.
6- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, Muğla ili sınırları
içinde çekildiğini, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine
davranış kural ihlali sayılır.
7- Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
8- Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
9- Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi kural
ihlali yapmış sayılır.
10- Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi 13.
Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri
alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer
ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının
ödülü iade etmesi gerekir.
11- Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesinde olup bu
yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.
12- TFSF patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya
olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve
tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki
bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen
gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya
problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali
yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya
gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için
bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
13- Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan
isteyebilir. Ödül ve sergileme alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia
pozitif, negatif ya da dijital dosyaları, istenildiğinde Düzenleme Kurulu’na gönderilebilecek
şekilde hazır olmalıdır.
14- Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra
silinecektir.
15- Yarışma son katılım tarihine bir hafta kalıncaya kadar düzenleyici Kurul gerekli bulduğu
durumlarda şartname üzerinde, TFSF’ye yazılı olarak bildirilmek ve onay alınmak koşuluyla
değişiklikler yapabilir.
16- Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda “TFSF Ulusal ve Uluslararası Yarışma
Düzenleme Standartları Yönetmeliği” ve Seçici Kurul kararları geçerlidir.
17- Bu şartname, yarışmacının TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olup
yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname
hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan
itiraz hakkı yoktur.

TELİF (KULLANIM) HAKLARI:
Katılımcı, ödül ya da sergilemeye hak kazanmış olan fotoğraflarının; Muğla Büyükşehir Belediyesi
yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul
eder. Kullanım hakları Muğla Büyükşehir Belediyesi ve eser sahibine ait olacaktır. Katılımcı gerek
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve
sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve
yayımlanma haklarının kullanımı için Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini
ve yeni bir izin almaya gerek duyulmaksızın kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi
sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını
engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için maddi manevi herhangi bir hak talep
etmeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Tüm
izinlerinin eser sahibi tarafından alınmış olduğu kabul edilir. Muğla Büyükşehir Belediyesi
katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin
verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm
sorumluluk yarışmacıya aittir.
Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN
numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN
numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül
bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı
durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
Yarışmada ödül ve sergileme alan, Muğla Büyükşehir Belediyesi www.mugla.bel.tr/ ile TFSF’nin
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ ve http://www.tfsf.org.tr web sitesinde yayınlanacaktır. Ödül alan
eserler TFSF web sayfalarında ve Sosyal Medya (Facebook, twitter, instagram vb) hesaplarında
tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını Almanak
2017’de yer alacaktır.

ALBÜM:
Yarışmanın tamamlanması sonrası Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu ödül alan
fotoğrafların dışında dört mevsime ait toplam en fazla 70 adet fotoğrafın da yer alacağı “4 Mevsim
Fotoğraf Albümü”nün basım yayımı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca yapılacaktır.
Albümden ödül ve sergileme kazanan katılımcılara, TFSF ve üye dernekler ile Balıkesir M. Emin Tan
Fotoğraf Kitaplığı’na birer adet gönderilecektir.
FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:
 Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta,
kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi www.tfsfonayliyarismalar.org
adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir. Muğla
Büyükşehir Belediyesi’nin www.mugla.bel.tr adresinden yarışmaya katılım linki verilecektir.
 İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin
kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin
tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
 Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma
kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının
kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
 Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak
dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 Fotoğraf dosyası isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri ve noktalama işaretleri
kullanılmamalıdır. Sadece alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 Bölüm tanımlaması yapan karakter ve ülke kodu dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
 Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
İsimlendirme:
1) Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2) Eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde kısaltılarak yazılmalıdır. Örneğin “Ömer
Eril Yılmaz” isimli katılımcı için bu kısaltma “omery” , “omey” veya “oeyil” gibi olabilir.
3) Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal Renkli (Digital Color) > DC).
4) Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi ( _ )
eklenmelidir.
5) Fotoğrafın adı toplam 31 karakteri geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz”
isimli katılımcının 2016’da İlkbahar’da Muğla’da çektiği “Yağmurda Caddeler” adlı 1 no’lu
fotoğrafının adı; “TRomeryDC1_yagmurda_caddeler” olur.
 İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek
bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres
fotoğraf yüklemesi için kullanılamaz. Bu adrese Fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım
sağlamaz.
 Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Muğla Büyükşehir Belediyesi
sorumlu olmayacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ:
Son Katılım Tarihi : 30 Eylül 2017 saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantısı : 15 Ekim 2017
Sonuç Bildirim Tarihi : 25 Ekim 2017
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi : 15 Kasım 2017

SEÇİCİ KURUL (ada göre alfabetik sırayla):
Ahsen GÜNAY Muğla Büyükşehir Belediyesi
Çerkes KARADAĞ Fotoğraf Sanatçısı
İsa ÇELİK Fotoğraf Sanatçısı
Nevzat ÇAKIR Fotoğraf Sanatçısı
Ömer GEMİCİ Fotoğraf Sanatçısı
Seçici kurul, en az üç üye toplanır.
TFSF Temsilcisi: Zafer Gazi TUNALI

ÖDÜLLER/SERGİLEME:
Birincilik 5.000.- TL
İkincilik 4.000.- TL
Üçüncülük 3.000.- TL
Mansiyon 750.- TL
Sergileme (en fazla 70 eser) 100.- TL

YARIŞMA SEKRETERLİĞİ/İLETİŞİM:
Ahsen GÜNAY
Telefon: 0537 983 61 03
E-posta: belediyebasin@mugla.bel.tr
Adres: Muğla Büyükşehir Belediyesi
Müştakbey Mahallesi, Belediye Sokak, No: 9 Menteşe - Muğla
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından (TFSF 2017-034) numara ile
onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.
(TFSF 2017-034)

Kaynakça:http://www.tfsf.org.tr/yarisma_detay.asp?ID=624


Reklam

E3 Webdesign