Arbella 7. Uluslararası Fotoğraf Yarışması - Son Katılım Tarihi: 17 Nisan 2017

Arbella 7. Uluslararası Fotoğraf Yarışması - Son Katılım Tarihi: 17 Nisan 2017

Arbella 7. Uluslararası Fotoğraf Yarışması

YARIŞMANIN AMACI
Arbella Makarna olarak, kurumsal kimliğimizi sosyal sorumluluk ve sanatsal projelerle de
pekiĢtirmek üzere çıktığımız bu yolda Türk ve dünya fotoğrafçılarını buluĢturan bir platform
oluĢturmayı hedeflemekteyiz. Bu sene yedincisini düzenlediğimiz yarıĢmada bölümlerimizi

"Makarna ile Sağlıklı Yaşam”, “Geçmişten Geleceğe Çocuk Oyunları”, "Spor" ve "Serbest"
olarak belirledik.

"Makarna ile Sağlıklı Yaşam” bölümü:

Makarna yediden yetmişe herkesin severek tükettiği, pişirilmesi ve paylaşılması en kolay,
eğlencesi en bol olan evrensel bir lezzettir. Makarnanın bu özelliklerinin yanı sıra sağlığa faydalarına
ve sağlıklı yaşama katkılarına dikkat çekmek istemekteyiz.

“Geçmişten Geleceğe Çocuk Oyunları” bölümü;
Günümüz modern toplumunda, şehirleşmenin artması ile oyun alanlarının yeri yok olmaya yüz
tuttu. Geleneksel çocuk oyunlarının yerini, evde oynanan bilgisayar ve diğer teknolojik oyunlar aldı.
Çocukların eli ve elbiseleri kirlenmedikçe yalnızlığı arttı. Sokaklarda oynanan çocuk oyunlarının
çoğu unutuldu ya da unutulmaya yüz tuttu. Belki birileri bu oyunları hâlâ oynuyordur ya da
oynamayı istiyordur. Hatırlamak ve hatırlatmak isteyen fotoğraf sanatçılarımıza “fotoğraf
makinelerinizi alın ve sokaklara çıkın” diyoruz.

"Spor" bölümü;
Bilinmeyenleri görmek, bilinenleri de fotoğraf karelerinde ölümsüzleştirmek hedefimizdir. Bu
kategoride evrensel ve yöresel her türlü amatör ve profesyonel sportif faaliyeti fotoğraf karelerinde
görebilmeyi istemekteyiz.

YARIŞMA KATEGORİ/BÖLÜMLERİ
Arbella 7. Uluslararası Fotoğraf YarıĢması 2017 Sayısal (Dijital) kategoride toplam 4 bölümden
oluĢmaktadır:
A- Makarna ile Sağlıklı YaĢam (Sayısal: Renkli)
B- GeçmiĢten Geleceğe Çocuk Oyunları (Sayısal: Renkli)
C- Spor (Sayısal: Renkli veya Siyah-Beyaz)
D- Serbest (Sayısal: Renkli veya Siyah-Beyaz)

KATILIM KOŞULLARI
 YarıĢma, amatör veya profesyonel fotoğrafa meraklı herkese açıktır. Düzenleme kurulu, jüri
üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci dereceden yakınları ve Arbella Makarna çalıĢanları
yarıĢmaya katılamazlar.
(FIAP 2017-077) (GPU L170011-M4G4S4B) (TFSF/PAFT 2017-007)

 Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 Yarışmada toplam 4 ayrı bölüm vardır. Yarışmacılar her bölüme en fazla 4 (dört) fotoğraf
ile katılabilirler.
 Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/jpeg formatta, 300 dpi çözünürlükte, uzun kenarı en az
2400 piksel olarak ayarlanarak internet sitesi üzerinden gönderilmelidir. Çözünürlük
ayarlarına dikkat edilmeli ve jpg formatında kayıt edilmelidir. Yukarıdaki kurallara uygun
olmayan fotoğraflar kayıt aĢamasını geçseler dahi eleneceklerdir.
 Yarışmacılar, geleneksel veya modern her türlü fotoğrafik tekniği özgürce kullanabilirler.
Ancak manipülasyon içeren çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 Siyah-Beyaz fotoğraflar FIAP'ın siyah beyaz tanımına uygun olmalıdır. “Koyu griden (siyah)
açık griye (beyaz) dönen siyah ve beyaz bir çalıĢma çeĢitli gri tonları ile bir monokromdur.
Tamamen tek renkle yapılmıĢ siyah beyaz tonlarda bir çalıĢma da monokrom sayılarak
siyah beyaz kategorisine girer; böyle bir çalıĢma FIAP yarıĢma kataloğu için Siyah-Beyaz
olarak yeniden yapılandırılabilir. Öte yandan siyah ve beyaz bir çalıĢma kısmi tonlamalarla ya
da bir rengin katılımı (çok renklilik) ile değiĢikliğe uğratılmıĢ ise renkli bir çalıĢma olur ve renkli
kategorisine dahil edilir.”
 Tüm bölümler için hazırlanan fotoğraflar internet sitesi üzerinden gönderilmelidir.
YarıĢmaya baskı veya CD/DVD ile fotoğraf kabul edilmemektedir.
 Katılımcılar www.arbella.tv adresine internet üzerinden ulaĢarak Arbella 7. Uluslararası
Fotoğraf YarıĢması’na katılabileceklerdir.
 YarıĢmacılar yarıĢmaya katılabilmek için www.arbella.tv sitesine üye olmak ve yarıĢma
Ģartnamesini onaylamak zorundadırlar. Onay kutucuğunu iĢaretlemek yolu ile katılımcılar
Ģartnamenin tüm koĢullarını kabul etmiĢ sayılırlar.
 Ġnternet üzerinden yarıĢmaya gönderilen fotoğraflarda sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı
hatalar oluĢması halinde iletisim@arbella.tv adresinden iletiĢime geçilerek bilgi verilmesi
halinde problem kısa sürede giderilecektir. Bu adres sadece fotoğraf yükleme problemi
yaĢanılan anlar oluĢmuĢsa kullanılacak olup buradan fotoğraf gönderilmesi yarıĢmaya
katılmıĢ olunması anlamında değerlendirilmez ve katılım kesinlikle kabul edilmez.
 YarıĢma sonuçları www.arbella.tv ile www.tfsf.org.tr internet sitelerinde duyurulacak;
ayrıca tüm katılımcılara e-posta ile bildirilecektir.
 YarıĢmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, www.arbella.tv internet
sitelerinde yayınlanacaktır. Ayrıca yarıĢmada ödül, mansiyon ve özel ödül alan fotoğraflar
www.tfsf.org.tr sitesinde ve TFSF’nin sosyal medya (Facebook, instagram, twitter)
hesaplarında yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2017’de kurumumuza ayrılan
sayfalarda yer alacaktır.

 Katılımcı, yarıĢmaya gönderdiği eserleriyle ilgili olarak herhangi bir yasal sorunun
sorumlusu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 Katılımcı, yarıĢmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin
alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 Eser gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri tarafından alınmıĢ olduğunu,
doğabilecek anlaĢmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt
etmektedirler. Bu konuda oluĢabilecek anlaĢmazlıklarda Arbella Makarna sorumlu
olmayacaktır.

 Ödül alan eserlerin kullanım hakları Arbella Makarna ve eser sahibine ait olacaktır. Ödül
alan fotoğraflar, ödülleri veren firma olan Arbella Makarna tarafından haber, reklam amaçlı
ve sosyal sorumluluk projelerinde fotoğrafçının ismi belirtilerek kullanılabilir. Katılımcılar bu
Ģekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden baĢka herhangi bir telif hakkı ya da maddi
manevi talep ileri sürmeyeceklerini Ģimdiden kabul ederler.
 YarıĢmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, eser kendisine ait olmadığı halde kendisininmiĢ
gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve
değiĢikliği yapan katılımcı kural ihlali yapmış sayılır.
 Kural ihlali yapan katılımcılara “TFSF U/UA YarıĢma Düzenleme Standartları Yönergesi”nin

13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül,
unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boĢ bırakılır. Bu durum diğer
katılımcılara ekstra bir hak tanımaz. Ödül verilmiĢse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 Haklarında TFSF tarafından verilmiĢ kısıtlılık kararı devam eden ve FIAP kırmızı listesinde yer
alan katılımcılar bu yarıĢmaya katılamazlar.
 Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesi ile FIAP Kırmızı
Liste’de olup bu yarıĢmaya katılan kiĢileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.
 FIAP patronajlı bir yarıĢmaya katılmakla yarıĢmacı, FIAP üyesi olsun veya olmasın,
yarıĢmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde FIAP kural ve tanımlarına
uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiĢ sayılır. FIAP elindeki bütün imkân ve
teknikleri kullanarak bu araĢtırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli
bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin
çözümüne yönelik FIAP ile iĢbirliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı
gerekçesi ile FIAP tarafından yasaklanır ve ismi her Ģekilde teĢhir edilir. YarıĢmaya
gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruĢturmaları kolaylaĢtırmak için
bozulmamıĢ olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

 Arbella Makarna, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan
isteyebilir.
 Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için TFSF sorumlu olmayacaktır.
 ġartnamede belirtilmeyen ya da olası anlaĢmazlıklarda TFSF U/UA YarıĢma Düzenleme
Standartları Yönergesi ile Arbella Makarna ve TFSF YK kararları geçerlidir.
 Ödül ve sergileme alan fotoğrafların sunumu 30 Mayıs 2017 tarihinden itibaren www.arbella.tv
adresinden indirilebilecektir.
 Jüri toplantısı esnasında eserler Ultra HD 4K 3840x2160 piksel çözünürlüklü 55 inç TV’de
değerlendirilecektir.
 Jüri değerlendirmesine Türkiye'de yaĢayan bir fotoğraf sanatçısı, Arbella tarafından davet
edilerek değerlendirmenin nasıl yapıldığı konusunda bilgi sahibi olması sağlanacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmaya Katılım Başlangıç Tarihi : 01 Ocak 2017
Son Fotoğraf Yükleme Tarihi : 16 Nisan 2017 Pazar günü saat: 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantısı : 22 - 23 Nisan 2017
Sonuç Bildirimi : 01 Mayıs 2017
Ödül Alan eserlerin web sitesinde Yayınlanması : 01 Mayıs 2017
Katalog gönderimi : 30 Mayıs 2017
Sergi ve Ödül Töreni Yarışma sonrası tarih ve yeri belirten bir mail ile tüm katılımcılara bilgi verilecektir.

SEÇİCİ KURUL (soyadına göre alfabetik sırayla)
Reha BİLİR (ESFIAP, Hon.FBPS, Hon.SUPC, Hon.GĠFSAD, Hon.SSS)
Fotoğraf Sanatçısı - TR
Erol DOĞANER (EFIAP, GPU CR2, Hon.SSS) GĠFSAD Kurucu Üyesi - Fotoğraf
Sanatçısı - TR
Abdulkadir KÜLAHÇIOĞLU Arbella Makarna Genel Müdürü - TR
Nguyễn Vũ Phước (EFIAP, Hon.SSS) - Fotoğraf Sanatçısı - Vietnam
Burak ġENBAK (EFIAP/b, GPU Hermes, Hon.SSS) Fotoğraf Sanatçısı - TR
Jüri toplantısı en az 3 seçici kurul üyesinin bir araya gelmesi ile yapılır.
Yarışma Jürisi Arbella Makarna Mersin merkez binası toplantı salonunda toplanacaktır.

TFSF temsilcisi: Ali Hikmet AVCI
ÖDÜLLER (Her kategori için ayrı dağıtılacaktır.)
FIAP 1.000 USD ve FIAP Altın Madalya
FIAP 500 USD ve FIAP GümüĢ Madalya
FIAP 250 USD ve FIAP Bronz Madalya
FIAP Mansiyonlar Her bölümden 6 adet
FIAP En iyi Fotoğrafçı Ödülü Tüm bölümlerde toplamda en fazla kabul (sergileme + ödül) alan
fotoğrafçı
GPU 1.000 USD ve GPU Altın Madalya
GPU 500 USD ve GPU GümüĢ Madalya
GPU 250 USD ve GPU Bronz Madalya
GPU Mansiyonlar Her bölümden 6 adet
Arbella Özel Ödülü Plaket (Tüm bölümlerden 1 adet, Arbella temsilcisi tarafından
seçilecektir.)
TFSF Özel Ödülü Plaket (Tüm bölümlerden 1 adet)
Sergilemeler Her bölümden en fazla 75 adet
Toplam ödül ve sergileme: En fazla 375 adet
YARIŞMA SEKRETERYASI/İLETİŞİM
Aylin RAZAKĠ Arbella Makarna Durum Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ.
Kazanlı Mah. Cumhuriyet Blv. 73/4 33281 Akdeniz-MERSİN / Türkiye
E-posta durum@durum.com.tr
E-posta Destek iletisim@arbella.tv
Telefon +90 324 241 11 11
Faks +90 324 451 32 01

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) / Photographic Arts Federation of
Turkey (PAFT), Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) ve Uluslararası Fotoğrafçılar
Birliği (GPU) tarafından onaylanmıĢtır.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Temsilcisi bulunacaktır.

(FIAP 2017-077) (GPU L170011-M4G4S4B) (TFSF/PAFT 2017-007)

Kaynakça: http://www.tfsf.org.tr/yarisma_detay.asp?ID=619


Reklam

E3 Webdesign