Samsun “Kurtuluş Yolu ve19 Mayıs Etkinlikleri Foto Maratonu”

Samsun “Kurtuluş Yolu ve19 Mayıs Etkinlikleri Foto Maratonu”


SAMSUN BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ

Samsun “Kurtuluş Yolu ve19 Mayıs Etkinlikleri Foto Maratonu”

Yarışma organizasyonu:

Samsun “Kurtuluş Yolu ve 19 Mayıs Etkinlikleri Foto Maratonu”; Samsun Büyük Şehir Belediyesi
tara ından dü enlenmiştir ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire
Başkanlığı tara ından yürütülecektir.

Yarışmanın Konusu ve Amaç:

“Samsun Kurtuluş Yolu’nun ve 19 Mayıs Etkinliklerinin Tarihsel Öneminin ” ortaya
konmasıdır.

Milli Mücadele’yi başlatmak ü ere 19 Mayıs 1919’da silah arkadaşlarıyla Samsun’a ayak basan
Musta a Kemal Atatürk’ün Samsun Tütün İskelesi’nden başlayan ve önce Kavak, Havza ve sonra
Amasya’ya kadar u anan Milli Mücadele ve Bağımsı lık İdealleri kapsamındaki 98 kilometrelik
tarihi yolculuğu gü ergâhının Samsun il sınırları içerisinde kalan bölümünün ve 19 Mayıs
Etkinlikleri’nin tarihsel öneminin otoğra lanması amaçlanmaktadır.

Yarışma Kategorileri:

Yarışma dijital Sayısal kategoride ve tek bölümlüdür: Sayısal: Kurtuluş Yolu (Renkli veya
Siyah-Beyaz). Şehrimi e ilk ke gelecek olan ya da bu şehirde yaşayan amatör ve pro esyonel
otoğra çılar tara ından Kurtuluş Yolu’nun ve 19 Mayıs Etkinlikleri’nin oto maraton süresi
içinde çeşitli İnsan yaşam kültür tarih, kurgu, flora bitki örtüsü auna (vahşi hayvan kuş ve
böcekler şekillerde Fotoğranlanması beklenmektedir.

Foto Maraton ve Yarışma Genel Şartları
1- Yarışma Seçici kurul Yarışma Sekretaryası TFSF Temsilcileri ile onların birinci dereceden
yakınları ile TFSF kısıtlamalılar listesinde olanların dışında 1 yaşını dolduran tüm amatör ve
pro esyonel otoğra çılara açıktır.
2- Yarışmaya, sadece “Foto Maraton” etkinliğine katılım için 18 Mayıs 2017 Perşembe saat
08.00’de B y k Şehir Belediyesi Binası Sanat alerisi’nde açılacak olan kayıt masasına
gelip isim ya dırarak kayıt olanlar katılabilir.
3- Kayıt sırasında otoğra makinesinin tarih güncellemesi ve bellek kartının sı ırlaması yapılır ve
bellek kartların seri numarası alınır. Kayıt sırasında T. . ü us ü danı veya pasaportunun
katılımcıların yanlarında bulunması gereklidir.
4- Yarışmaya Foto Maraton süresince 18-20 Mayıs 2017 tarihleri arasında), Samsun sınırları
Kurtuluş Yolu içerisinde çekilen otoğra lar teslim edilebilir. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
5- Katılımcılar yarışmaya Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz 4 (d rt) otoğra la katılabilir.
6- Yarışma belge niteliği taşıyacağından .fotoğra ın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır.
Basit dü eltme ve iyileştirme işlemleri; renk keskinlik to alma gibi basit işlemler yapılması
kontrast ayarları kabul edilebilir oranda otoğra ik müdahaleler kabul edilir. Bu konuda ürinin
kanaati esastır.
7- Birden a la otoğra ın monta ıyla oluşturulan kola ve igh ynamic ange ve cep
tele onlarıyla çekilmiş otoğra lar kabul edilmeyecektir. İnsanlı veya drone vb insansı hava
araçlarıyla yapılacak çekimler kabul edilmeyecektir. Sadece Kurtuluş Yolu içinde çekilmiş
anoramik oto ra lar kabul edilecektir.
8- Fotoğra lar büyük baskılara uygun şekilde u un kenarı en a piksel ve dpi
çö ünürlüğünde 1 sıkıştırma kalitesinde JPEG veya RAW ormatında teslim edilmelidir. EXIF
bilgilerine bilgisayar müdahalesi yapılan otoğra lar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2 / 5
9- Fotoğra ların ü erinde katılımcıya ait isim im a logo gibi işaretlemeler ve tarih olmayacak
çerçeveleme yapılmayacak kenarlarında boşluk olmayacaktır.
10- Katılımcılar başvuru sırasına göre kabul edilecek olup başvuru sırasında katılımcıya verilecek
başvuru numarası o katılımcının rumu u olacaktır. rnek Başvuru o umu .
Birden a la rumu la katılanlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
11- Katılımcılar kayıt sırasında kendilerine verilecek yarışmacı kartlarını oto maraton boyunca
ü erlerinde görünür biçimde taşımak orundadırlar.
12- Katılımcılar otoğra larını di ital ortamda teslim edecek ve teslim ederken katılım ormunu
im alayacaktır. Katılımcılar otoğra ları kayıt o isine teslim etmelidir.
13- Fotoğra ların sadece bir teslim şekli vardır 20 Mayıs 2017 tarihi en eç saat 14.30’a kadar
kayıt yaptırdığı yere teslim etmesi gerekir. Belirlenen saat dışında teslim kabul edilme .
14- Katılımcılar otoğra kabul masası görevlilerine teslim ettikleri otoğra ların tamamının
kendilerine ait olduğunu ve otoğra lara dair tüm i inlerin alındığını kabul beyan ve taahhüt
ederler. Aksine davrananlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
15- Bilgisayara aktarımda oluşabilecek teknik aksaklıklardan dü enleme kurulu sorumlu
olmayacaktır.
16- ü enleyici kurum üri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesinde olup bu
yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.
17- TFSF onaylı/patrona lı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı TFSF üyesi edere dernek üyesi
olsun veya olmasın yarışmaya gönderdiği otoğra ların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural
ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır TFSF elindeki
bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen
gerekli bilgileri sunmaması otoğra makinesi ile çekilen ori inal dosyayı vermemesi veya
problemin çö ümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı kural ihlali
yaptığı gerekçesi ile TFSF tara ından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya
gönderilen otoğra ların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için
bo ulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
18- Kural ihlali yapan kişilere ’TFSF lusal/ luslararası Yarışma ü enleme Standartları
Yönergesi’’ (http://www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-
9-24_05_2016.pdf )13.Maddesindeki ya tırımlar uy ulanır. Katılımcının ödül unvan ve her
türlü ka anımları geri alınır. dül yeri boş bırakılır. dül verilmişse katılımcının ödülü iade
etmesi gerekir. Bu durum diğer katılımcılar için herhangi bir hak anlamına gelmeyecektir.
19- Yarışmacılar doğal bir ortamda yarıştıkları için her türlü doğal tehlikeye karşı gereken
önlemleri bi at kendileri almak orundadır. Yarışma sırasında meydana gelebilecek olası her
türlü ka a ve arardan yarışmacılar bi at kendileri sorumludur.
20- Yarışmacılar Kurtuluş Yolunun doğallığına arar vermeden çekim yapacaklardır. Kurtuluş
Yolunun doğasına arar veren senaryo kurgu vb unsurların saptanması halinde yarışmacı
yarışma dışı bırakılır.
21- Foto Maraton ve yarışmaya katılım için gelecek olan otoğra çılar giderlerini kendileri
karşılayacaktır.
22- Yarışma sonuçları Samsun Büyük Şehir Belediyesi’nin web sitesi ile TFSF’nin www.tfsf.org.tr
eb sitesinden duyurulacaktır. dül alan eserler T S ’nin htt //www.t s .or .tr eb
say asında ve tüm paydaşların sosyal medya Facebook Instagram T itter vb hesaplarında
yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını olan Almanak 1 ’de yer alacaktır.
23- Yarışmaya kayıt yaptıran katılımcılar yarışma şartnamesini ve yarışma kurallarına uymayı
peşinen kabul beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Şartnameye uymayan katılımcılar yarışma
dışı bırakılacaktır.
Yayın-Teli (Kullanım) Hakları ve Di er Koşullar
1- Katılımcı ödül derece mansiyon ö el ödül alan sergilenmeye hak ka anmış ve satın alma
uygulanmış olan otoğra larının Samsun Büyük Şehir Belediyesi’nin yayınlarında isminin
kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı
olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gerekse diğer ilgili mev uat gereğince ödül derece
mansiyon alan sergilenmeye hak ka anmış ve satın alma uygulanmış olan eserinin/eserlerinin
çoğaltma işleme temsil umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Samsun Büyük
Şehir Belediyesi’ne i in/muva akatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için
eser sahibi sonradan verdiği i ni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde
kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu i in/muva akatname için herhangi bir teli hakkı veya
maddi manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder.
2- Bu eserlerin kullanım hakları süresi olarak Samsun Büyük Şehir Belediyesi’nin ve eser
sahibinin olacaktır.
3- Samsun Büyük Şehir Belediyesi bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında eb sitesinde
duyuru ve tanıtım amaçlı olarak eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir Fotoğra lar ile
kola vb gra ik dü enlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır .
te yandan eser sahibi eserlerin . kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması
sebebiyle Samsun Büyük Şehir Belediyesi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını peşinen kabul
etmektedir.
- Katılımcı tara ından otoğra kabul masası görevlilerine teslim edilen otoğra larda görünebilecek
insanların otoğra ının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine otoğra ın internet ortamında
ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına i in verdikleri kabul edilir. Sö konusu kullanımlardan
dolayı ortaya çıkabilecek anlaşma lıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir.
- dül derece mansiyon alan sergilenmeye hak ka anmış ve satın alma uygulanmış otoğra lar
hakkında herhangi bir şekilde oluşabilecek hukuki süreçlerden Samsun Büyük Şehir Belediyesi ve
ü enleme Kurulu sorumlu tutulama . Bu sorumluluk tamamen otoğra çıya aittir.
- Foto maraton sonucunda ödül derece mansiyon ve ö el ödül alamayan ve sergilenmeye hak
ka anamamış otoğra lardan biri veya birkaç tanesi Samsun Büyük Şehir Belediyesi’nin tara ından
gerek görüldüğü takdirde otoğra sahibine sergileme bedeli kadar bir satın alma bedelinin
ödenmesi kaydı ile satın alınarak Samsun Büyük Şehir Belediyesi otoğra arşivine
ka andırılacaktır ve bu otoğra lar için de yukarıda belirtilen hak ve koşullar geçerli olacaktır.
- Yarışmada ödül derece mansiyon ö el ödül ve sergileme alamayan ve satın alma
uygulanmayan otoğra lar iade edilmeyecek TFSF temsilcisi denetiminde sistemden silinecektir.
- Şartnamede belirtilen ödüller yarışma sonuçları açıklandıktan sonra hak sahiplerinin e-posta ile
bildirecekleri kişisel banka hesap/IBA numaralarına ü enleme Kurulu tara ından gönderilecektir.
ak sahibinin kişisel hesap/IBA numarasını ve/veya ü enleme Kurulu’nca istenebilecek belge
ve bilgileri bildirmemesi durumunda ödül bedeli sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 bir yıl
sonunda aman aşımına uğrar. aman aşımı durumunda hak sahibinin ödül teli vb herhangi bir
talebi olamaz.
9- Katılımcılar “Samsun Kurtuluş Yolu oto Maratonu”na kayıt yaptırmak ve otoğra larını
teslim etmekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname yarışmacının
yarışma otoğra larını teslim etmesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine
sonradan itira hakkı yoktur.

Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Teslim Edilmesi

1- Teslim edilecek otoğra ların isimleri katılımcının rumu u ile markalanacaktır rnek .
- Birden a la otoğra la yapılacak başvurularda otoğra a sıra numarası ve ad da verilmelidir.
rnek 1 otoğra adı otoğra adı ... .
- Teslim edilecek otoğra ların isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar ha ır halde
teslim edilmelidir.
- Fotoğra lar paspartusu ve kenar boşluksu olmalıdır. Fotoğra ü erinde katılımcının kimliğine
ilişkin isim im a logo tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
- oto ra lar taşınır bellek ile elden teslim edile ek olu e- osta ile ya ılan nderiler
kabul edilmeyecektir.
- Yarışmaya katılacak otoğra lar dpi çö ünürlükte pg/ peg ormatında uzun kenarı en a
piksel olarak teslim edilmelidir. Teslim edilecek her bir otoğra dosyası Mb’den küçük
olmamalıdır. Fotoğra lar için RAW + E çekim yapılması önerilir.
- Fotoğra ların teslimi 20 Mayıs 2017 Pazar saat 14.30’da kesinlikle sona erecektir.
Konaklama
1- telde ya da aliliğin önerdiği yerlerde kalmak isteyen katılımcılar konaklama ücretlerini
kendileri karşılayacaklar ve re ervasyonlarını kendileri yapacaklardır. ygun iyatla
konaklanabilecek otel ve pansiyonların isim adres tele on ve ö ellikleri gibi bilgiler
www.samsun.bel.tr say asından duyurulacaktır.
- Konaklama yapacak katılımcılar konaklama ve diğer ekipmanlarını kendileri temin edeceklerdir.

Yarışma Takvimi:
Kayıt Başlangıcı Tarihi : 18 Mayıs 2017 Perşembe saat 08.00 Samsun B y kşehir
Belediyesi Sanat Galerisi
Son Kayıt Tarihi : 19 Mayıs 2017 Cuma saat 18.00
En Son Fotoğra Teslim Tarihi : 20 Mayıs 2017 Cumartesi saat 14.30
üri Toplanma Tarihi : 20 Mayıs 2017 Cumartesi saat 16.00
Sonuçların Açıklanması : 20 Mayıs 2017 Cumartesi saat 18.00
Ödül Töreni : 20 Mayıs 2017 Cumartesi saat 18.00

Ödüller-Sergileme:
Birincilik 3.000.- TL
İkincilik 2.000.- TL
çüncülük 1.000.- TL
Mansiyon (3 eser) 500.- TL
Sergileme (Toplamda en fazla 30 eser) 200.- TL
Yarışmaya katılan her yarışmacıya “Katılım Belgesi” verilecektir.

Seçi i Kurul (ada re al abetik sırayla):

Abdullah SEZGİNİ SAMFAD YK Başkanı Fotoğra Sanatçısı
Ata Yakup KAPTAN Prof. Dr. Fotoğra Sanatçısı
Atanur SEVİM öğretim görevlisi. Fotoğra Sanatçısı
Güngör ÇINAR Heykeltraş Fotoğra Sanatçısı
Özden SAĞLAM Fotoğra Sanatçısı
Şevki BAŞYURT Samsun Büyükşehir Belediyesi ra ik Tasarım Şube Müdürü
Vedat SOĞUPINAR Cumhuriyet Baş Savcı Vekili Fotoğraf Sanatçısı

Seçici kurul en az 3 üye ile toplanır.
TFSF Temsilcisi: Mebrur HATUNOĞLU
Yarışma Sekretaryası–İletişim:
Samsun B y kşehir Belediyesi İl Basın ve Halkla İlişkiler M d rl
Adres: Samsun Büyükşehir Belediyesi tarihi Makam Binası altı sergi salonu
Telefon: 0362 4316090-1 Eli Kurt atice ömert Mesai saatleri içinde

Yarışmamı , Türkiye Fotoğra Sanatı Federasyonu – TFSF tara ından “TFSF 2017-065” numara ile
onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Temsilcisi bulunacaktır.
(TFSF 2017-065)

Kaynakça:http://www.tfsf.org.tr/yarisma_detay.asp?ID=658


Reklam

E3 Webdesign