Ankara Kalkınma Ajansı “Ankara” 3. Fotoğraf Yarışması 2017 Son Katılım Tarihi:  08 Haziran 2017

Ankara Kalkınma Ajansı “Ankara” 3. Fotoğraf Yarışması 2017 Son Katılım Tarihi: 08 Haziran 2017


Ankara Kalkınma Ajansı “Ankara” 3. Fotoğraf Yarışması 2017 Şartnamesi

Yarışmanın Adı: “Ankara” 3. Fotoğraf Yarışması 2017

Gerekçe:
Şehirlerin vermek istedikleri mesajları hızlı ve güçlü güçlü bir şekilde insanlara ulaştırması
gerekmektedir.

İnsanların görsel mesajları daha kolay algıladığı günümüz dünyasında; Ankara’nın kalkınma,
üretme dinamiklerinin ve tüm alt bileşenlerinde sahip olduğu potansiyelin tanıtılması, dolayısıyla
yeni yatırımların özendirilmesini hedeflenmektedir.

Ankara; üniversitelerin, teknoparkların, organize sanayi bölgelerinin, kültür ve sanat merkezlerinin
çok yoğun olduğu ve beşerî sermayesi en güçlü kentimizdir. Savunma sanayii, yazılım, elektronik
ve medikal sektörlerinde Türkiye'de başta gelmektedir. Aynı zamanda tarım ve hayvancılık
alanında bölgede öne çıkan ürünleriyle de dikkat çekmektedir.
Temel hedefimiz; Ankara’ya kültür ve tarih tarafından bakarak Ankara’nın tarihi mekânları,
müzeleri, vakıf eserleri, türbeleri gibi kültürel ve tarihi çeşitliliğini yansıtan yönlerinin
fotoğraflanarak ortaya çıkartılması olacaktır.
Yarışmada ödül kazanan fotoğraf(lar), Ajans tarafından Ankara’nın tanıtımında kullanılacaktır. Bu
kapsamda CD/DVD, sosyal medya vb. platformlarda yaygın erişime sunulacaktır.
Yarışmanın Amacı:
 İnsanların görsel mesajları daha kolay algıladığı günümüz dünyasında Ankara’nın kültür ve
tarihini yansıtan yöresel değerlerin bölge, ülke ve dünya genelinde, tüm potansiyel kitlelere
erişiminin sağlanması;
 Ankara’nın kültür ve tarihini yansıtan yöresel değerlerinin tanıtılması;
 Ankara içi turizmin canlandırılması;
 Yerli ve yabancı turistlerin Ankara’nın tarihi, kültürel, geleneksel değerlerini tanımalarının,
yaşatmalarının ve kayıt altına almalarının sağlanması;
 Yarışmacıların ilgili alanda elde ettikleri birikimlerini özgün bir biçimde sunmalarını
sağlayarak, üretkenliklerinin desteklenmesini sağlanması;
 Tüm kesimlerin Ankara’nın değerlerinin farkına varmasıdır.
 Ankara’nın kültürü, tarihi ve değerlerini yansıtması beklenen fotoğraflar için örnek konular
aşağıda sunulmaktadır. Örnekler yarışmaya katılım sağlayacak kişilere fikir vermesi amacıyla
hazırlanmış olup, fotoğraf konuları örneklerle sınırlı değildir.
- Ankara’nın ilçelerine ait fotoğraflar;
- Ankara’nın tarihini yansıtan fotoğraflar (Augustus Tapınağı, Julianus Sütunu, Gordion
Antik Kenti, Juliopolis Nekropolü, …);
- Ankara’nın doğal güzelliklerini yansıtan fotoğraflar (Nallıhan Kuş Cenneti, Çubuk Karagöl,
Mavi Göl, Çayırhan, Kızılcahamam Soğuksu Millî Parkı, …);
- Ankara’nın müzeleri, vakıf eserleri, tarihi cami ve türbeleri (Gordion Müzesi, Hacı Bayram
Veli Camii, Şeyh Ali Semerkandi Türbesi, Tapduk Emre Türbesi, Tarihi Karacabey
Hamamı, …).

Yarışmanın Organizasyonu:

“Ankara” 3. Fotoğraf Yarışması 2017, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenmektedir ve
yürütülücüğü de Ankara Kalkınma Ajansı tarafından gerçekleştirilecektir.
Yarışma Kategori ve Bölümleri
 Yarışmaya katılım dijital (sayısal) kategoride, aşağıda belirtilen üç bölümde
gerçekleştirilecektir:
1- Dijital (Sayısal): Lise Öğrencileri (Renkli) > DL: Bu bölüm yalnızca lise öğrencilerinin
katılımına açıktır. Türkiye’de bulunan liselerde öğrenim görmekte olan öğrenciler, bu bölüm
altında katılım sağlayacaktır. Bu bölüm altında katılım sağlayan öğrenciler şartname ekinde
sunulan Öğrenci Veli/Vasi İzin Belgesi’ni veli/vasilerine imzalatarak yarışma
sekreteryası/iletişim e-posta adresine Son Katılım Tarihi’ne kadar göndermek zorundadırlar.
Bu belgeyi göndermeyen 18 yaş ve altı katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır.
2. Dijital (Sayısal): Üniversite Öğrencileri (Renkli) > DU: Bu bölüm yalnızca üniversite
öğrencilerinin katılımına açıktır. Türkiye’de bulunan üniversitelerde kayıtlı olan ön lisans,
lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri bu bölüm altında katılım sağlayacaktır. Bu bölüm
altında katılım sağlayacak kişilerin, bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduklarını kanıtlar
nitelikte bir belgeyi (güncel tarihli öğrenci kimlik kartı fotokopisi, öğrenci belgesi vb) başvuruları
esnasında sunmaları beklenmektedir.
3. Dijital (Sayısal): Yetişkin (Renkli) > DY: Herhangi bir eğitim ve öğretim kurumunda kayıtlı
bulunmayan 18 yaş üstü yetişkinler (meslek sahipleri, ev hanımları vb) bu bölüm altında
katılım sağlayacaktır.
Kurallar:
 Katılım ücretsizdir.
 Yarışma Dijital (Sayısal) kategoride ve Renkli fotoğraf olmak üzere üç bölümlüdür.
 Yarışma Seçici Kurul Üyeleri ve TFSF temsilcisi dışında, ilgili bölüm koşullarını sağlamak
koşuluyla, amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır.
 Yarışmaya her fotoğrafçı, en fazla bir kategori/bölüme, Ankara’da çekilmiş 4 (dört) adet Dijital
(Sayısal) Renkli fotoğrafla katılabilir. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon,
özel ödül ya da sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir.
 Daha önce Ankara Kalkınma Ajansı’nın düzenlediği fotoğraf yarışmasında ödül ve sergileme
alan eserler ile bunların kadraj farklılığıyla oluşturulmuş fotoğraflar yarışmaya katılamaz.
Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin
alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul
edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı
değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), yarışmaya kabul edilmez.
 Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak
aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul
edilir.
 Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından Ankara’da çekilmiş olmalıdır.
Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu,
Ankara’da çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine
davranış kural ihlali sayılır.
 Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler
kural ihlali sayılır.
 Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi 13.
Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları
geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz;
diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse
katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya
katılamazlar.
 TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi
olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural
ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki
bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden
istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi
veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural
ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.
Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak
için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme
bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
 Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların asıl
dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının
iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme
durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme
Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin
kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya,
TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak
bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
 Yarışma sonuçları Ankara Kalkınma Ajansı’nın www.ankaraka.org.tr adresinden ve TFSF -
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun http://www.tfsf.org.tr ,
http://tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme
kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir.
 Olası sorun ve ihtilafların çözümünde TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları
Yönergesi ile TFSF YK ve Düzenleyici Kurum kararları geçerlidir.
Yayın-Telif (Kullanım) Hakkı:
 Yarışmada ödül alan, satın alınan ve sergilenmeye hak kazanan eserlerin her türlü telif, yayın,
kullanım ve sergileme hakları münhasıran Ankara Kalkınma Ajansı ile eserin sahibine aittir.
Bu eserler ve Dijital/Sayısal kayıtları Ankara Kalkınma Ajansı’nın arşivinde kalacaktır.
 Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince
dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil,
umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Ankara Kalkınma Ajansı’na
izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.
 Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını
ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/ muvafakatname
için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu
kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde
kullanılması durumunda Ankara Kalkınma Ajansı’nın hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser
sahibi peşinen kabul eder.
 Ödül ve mansiyon alan eserler ile satın alınan eserler Ankara Kalkınma Ajansı tarafından
kitap, reklam, broşür, afiş, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı ismi belirtilmek
koşuluyla kullanılabilir (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır).
Ankara Kalkınma Ajansı bu eserlerle ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için
eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz.
 Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı
ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın yukarıda bahsi geçen mecralarda yayınlanmasına izin
verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların
tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 Yarışmada ödül alan eserler www.ankaraka.org.tr ve TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ,
http://tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, twitter,
instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak
ve ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2017’de yayımlanacaktır.
 Yarışmada başarılı olmaya hak kazanmış eserlerden oluşan Ankara Fotoğrafları Kataloğu
hazırlanacaktır.
 Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka
hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel
banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri
göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın
sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi
bir talebi olamaz.
 Ayrıca, Ankara Kalkınma Ajansı uygun gördüğü, ödül almayan ve sergilemeye seçilmeyen
fotoğraflardan, arşivlerinde yararlanmak üzere, sergileme bedeli kadar bir bedelle (100.- TL)
istediği fotoğrafları seçebilir. Bu takdirde kullanacağı fotoğrafların ticari telif hakları,
fotoğrafçıda kalmak üzere, sanatçısının ismini belirterek faaliyetlerinde kullanabilir. Sanatçılar
bu yarışmaya eser göndermekle, bu maddeyi kabul etmiş sayılırlar.
 Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale
edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde
Ankara Kalkınma Ajansı’na gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
 Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve
TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
 Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve
fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname,
yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu
şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
 Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf yükleme sistemine göre yapılacağından alternatif hiçbir
gönderi (e-posta, posta/kargo/kurye, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, doğrudan
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin
kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin
tıklanması ile olacaktır.
 Daha önce üye olanlar mevcut kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapabilirler.
 Yarışmaya katılmak için yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri
önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 Yarışmacılar; Ankara’da çekilmiş, en çok 4 (dört) adet Sayısal Renkli fotoğraf ile yarışmaya
katılabilirler.
 Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih,
logo, isim, imza vb işaretler olmamalıdır.
 Yüklenecek her bir fotoğraf dosyası; jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi ve 7-12 sıkıştırma
kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel olarak kaydedilmeli
ve dosyaların boyutları 2 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
Dosyaların İsimlendirilmesi:
 Dosya ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
Türkçe ç, ğ, ı, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır.
 Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (DL, DU veya DY) dışındaki
tüm harfler küçük olmalıdır.
 1.adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için TR).
 2.adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır Örneğin
Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcı için bu kısaltma omery veya oeril veya oeyil gibi olabilir.
3.adım: Sonraki karakter bölümün baş harfleri olmalıdır (1- Dijital (Sayısal): Lise Öğrencileri
(Renkli) için > DL, 2. Dijital (Sayısal): Üniversite Öğrencileri (Renkli) için > DU ve 3. Dijital
(Sayısal): Yetişkin (Renkli) için > DY kodu yazılmalıdır).
 4.adım: Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
 5.adım: Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin
“Ömer Eril Yılmaz” isimli liseli katılımcının “Ankara’nın Çankayası” adlı 1 no’lu fotoğrafı için
isimlendirme “TRomeryDL1_ankaranin_cankayasi” veya aynı kişinin “Güven Parkı” adlı 2
no’lu fotoğrafı için “TRomeryDL2_guven_parki” gibi; “Ömer Eril Yılmaz” isimli üniversiteli
katılımcının “Ankara’nın Çankayası” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme
“TRomeryDU1_ankaranin_cankayasi” veya aynı kişinin “Güven Parkı” adlı 2 no’lu fotoğrafı
için “TRomeryDU2_guven_parki” gibi; “Ömer Eril Yılmaz” isimli yetişkin katılımcının
“Ankara’nın Çankayası” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme
“TRomeryDY1_ankaranin_cankayasi” veya aynı kişinin “Güven Parkı” adlı 2 no’lu fotoğrafı
için “TRomeryDY2_guven_parki” gibi olur.
 İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya
kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden
iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı
bilgilendirilecektir. Bu adres fotoğraf yüklemesi için kullanılmaz. Bu adrese fotoğraf
gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
 Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Ankara Kalkınma Ajansı
sorumlu olmayacaktır.

Seçici Kurul: (Ada göre alfabetik sırasıyla):
Arif ŞAYIK Ankara Kalkınma Ajansı / Genel Sekreter
Göker MÜFTÜOĞLU Fotoğraf Sanatçısı
Gökhan CANLI Ankara Kalkınma Ajansı / Kurumsal İletişim Birimi Bşk.
Sami TÜRKAY Fotoğraf Sanatçısı
Tekin ERTUĞ Araştırmacı, Yazar, Fotoğraf Sanatçısı
(Seçici Kurul en az 3 kişi ile toplanır.)
Ankara Kalkınma Ajansı Temsilcisi: S. Aybars ERDEMLİ
TFSF Temsilcisi: Engin ÇALIŞIR

Yarışma Takvimi:
Yarışma Başlangıç Tarihi : 18 Şubat 2017
Son Katılım Tarihi : 08 Haziran 2017 saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantısı : 05 Temmuz 2017
Sonuç Bildirim Tarihi : 07 Temmuz 2017
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi : 25 Temmuz 2017

Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra, seçici kurulun takdiri ile belirlenecek olup buna
hiçbir surette itiraz edilemeyeceği gibi, dereceye layık bir eser öngörülmediği takdirde bu sıra boş
bırakılacaktır. Sunulan eserler, Seçici Kurul tarafından daha sonraki alt derece ve ödüllere layık
bulunulabilir.

Ödüller-Sergileme-Satın Alma (Her kategori/bölüm için):
Birincilik 3.000.- TL
İkincilik 2.000.- TL
Üçüncülük 1.000.- TL
Mansiyon (1 adet) 500.- TL
Sergileme (En fazla 10 adet) 100.- TL
Satın Alma (DK’nin istediği sayıda) 100.- TL
Dereceye giren tüm katılımcılara Başarı Belgesi verilecektir.
Düzenleyici Kurum İletişim Bilgileri:
Ankara Kalkınma Ajansı
Tel: 0312 310 03 00
E-posta: bilgi@ankaraka.org.tr
Aşağı Öveçler Mah. 1322. Cad. No: 11
06460 Çankaya / ANKARA
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından TFSF 2017-044 numara ile
onaylanmıştır.

Kaynakça: http://www.tfsf.org.tr/yarisma_detay.asp?ID=636


Reklam

E3 Webdesign