Toplam 150 Bin TL Ödüllü Fotoğraf Yarışması. Son Başvuru 20 Kasım 2020

Toplam 150 Bin TL Ödüllü Fotoğraf Yarışması. Son Başvuru 20 Kasım 2020

FATİH BELEDİYESİ
1. FOTOĞRAF YARIŞMASI “FOTOĞRAFIN GÖR DEDİĞİ” KATILIM
ŞARTNAMESİ

Madde 1- KONU:
Fatih’i tarihi, insanı ve konumu itibariyle tanıtma amacıyla mekânsal açıdan
yarışmaya gönderilen fotoğraflar ile yarışma düzenlenmesi hizmeti alımıdır Yarışma Fatih
İlçe sınırları içerisindeki https://gis.fatih.bel.tr/webgis/ adresinde belirtilen mahalle ve
semtler ile ilgili fotoğraf yarışmasıdır. Yarışma Fatih fotoğrafları, fotoğraflarda Fatih ilçesinin
görünmesidir.

Madde 2- AMAÇ:
Fotoğraf severleri Fatih’e çekmek, fotoğraf sanatı açısından ilçeyi cazip hale
getirmektir. Bu maksatla Fatih'in tanıtımına ve Fotoğraf sanatının gelişimine katkı
sağlamaktır.

Madde 3-KATEGORİ VE BÖLÜMLER:
Yarışma, dijital ( sayısal ) kategoride,
1. Serbest Vizör (renkli veya siyah beyaz) > DA
2. Fotoğraflarla Bir Hikâye Anlat (renkli veya siyah beyaz) > DB
3. Çek-Kurgula-Yarış (renkli veya siyah beyaz) > DC olarak üç bölüm olarak yapılacak.
Renkli ve/veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Madde 4 – GENEL KATILIM KOŞULLARI VE YARIŞMA ŞARTNAMESİ
4.1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
4.2. Katılımcılar yukarıda belirtilen konu çerçevesi içerisinde anlatım biçiminde özgürdür.
4.3.Yarışma; jüri ve düzenleme kurulu üyeleri, TFSF temsilcisi ve birinci dereceden yakınları
ile haklarında TFSF tarafından verilmiş TFSF onaylı yarışmalara katılım kısıtlama kararı
devam eden katılımcılar dışında, amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş üstü
herkese açıktır.
4.4.Yarışmaya her fotoğrafçı DA ve DC bölümünde, her bölüm için en fazla 4 (dört) adet
sayısal renkli ve/veya siyah-beyaz eserle katılabilir. DB bölümünde ise Fatih Belediyesi
sınırları içerisinde çekilmiş konu bütünlüğü taşıyan en az 8 (sekiz), en fazla 12 (on iki)
adet sayısal, renkli veya siyah beyaz fotoğraf ile katılabilir. Bu Kategoride dereceye giren
fotoğrafçılardan 50-100 kelimelik hikâyeyi anlatan metin talep edilecektir.
4.5. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye
değer eserler arasına da seçilebilir. Fotoğraflarla Bir Hikâye Anlat kategorisinde ekte
belirtilen ve benzeri konular seçilebilir.
- Tarihi Eserler,
- Kültürel Zenginlikler,
- Kahvehaneler,
- Kütüphaneler,
- Fatih Sokakları,
- Fatih Bakkalları,
- Meslekler,
- Dini mekânlar,
- Dini ritüeller,
- Mezarlıklar, Hazireler, Türbeler,
- Sportif aktiviteler,
- Semt pazarları,
- Fatihin Hanları,
- Hisar ve Surlar,
- Havadan Fatih,
- Üniversiteler,
- Hastaneler,
- Topkapı Sarayı,
- İskeleler,
- Tren Garı,
- Meydanlar, Çeşmeler,
- Fatihin Çarşıları,
- Fatihin Sahafları,
- Geleneksel Zanaatlar,
- Fatihten manzaralar,
- Hafta sonu Fatih,
- Fatihten İstanbul, İstanbul’dan Fatih,
- Tarihi bostanlar,
- Fatih Semtlerinde Gündelik Yaşam,
- Fatih’te yaşayan, çalışan bir kişinin hayatından kesitler ve benzeri konular.
Yarışmada, Deneysel DC kategorisinde kullanılan fotoğraflar görüntü işleme programları
ile başkalaştırılarak yeni bir biçime dönüştürülmüş olmalıdır. Doğrudan çekilen fotoğraflarla
yapılmış bir veya birden fazla fotoğrafın kolajı ile bir araya gelmiş çalışmalar bu kategoride
yer alacaktır. Görüntü işleme programları ile üretilen yeni görsellerin Fatih ilçe sınırları
içindeki yaşamı, kültürel öğeleri, mimariyi, eserleri adres göstermesi beklenmektedir.
Kamuya mal olmuş, üzerinden yasada belirtilen belirli bir süre geçmiş, telifi bulunmayan
yayınlardaki illüstrasyon, gravür, fotoğraf, resim gibi görsel öğeler fotoğraflarla birlikte
kullanılabilir. Telifli eserlerin telifinin fotoğrafçı tarafından alınmış olması gerekmektedir.
4.6. Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar
ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın
sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise
yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce
veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun
ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
4.7. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları,
Kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. DA ve DB kategorilerinde a
belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
4.8. DA ve DB kategorilerinde, birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar
Yarışmaya kabul edilmez, sadece birden fazla fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulan
panorama fotoğraflar kabul edilir.
4.9. Cep telefonu ile çekilen fotoğraflar, HDR ( High Dynamic Range ) ve insanlı veya drone
vb. insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir.
4.10. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait
olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural
ihlali sayılır.
4.11. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Ödül alan
katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri
ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek
telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu durumda katılımcı
hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
4.12. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine
ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya
çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
4.13. Fotoğrafın içeriğinde markalar, Şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde
kompozisyon yapılamaz.
4.14. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde
kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü
müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
4.15. Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi”
(www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_YonergesiYG_002-10-03_06_2017.pdf) 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül
ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme
unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik
yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış
yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi
gerekir.
4.16. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek
üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde
TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş
sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir.
Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile
çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş
birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF
tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların
EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak
tutulması tavsiye edilmektedir.
4.17. TFSF, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem
yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
4.18. Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının
iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme
durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir.
Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda
şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü
değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta
öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
4.19. Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar üç ayrı bulut sisteminde yedeklenir ve TFSF
temsilcisi tarafından jüri toplantısına getirilir. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir
salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla
2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel
çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde (Her bir jüri üyesine bir monitör verilecekse
her biri en az 15 inç boyutunda olmalıdır), bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar
üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan sunulur.
Jürinin seçimi tamamlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların
eşleştirilmesi web tabanından online olarak yapılıp tutanağa geçirilir, jüri üyelerince imzalanır
ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.
4.20. Yarışma sonuçları Fatih Belediyesi’ nin www.fatih.bel.tr adresinde ve Fatih Belediyesi’
nin sosyal medya ( facebook, twitter, instagram ve benzeri ) hesaplarında ilan edilecektir.
Ayrıca sonuçlar TFSF Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’ nun www.tfsf.org.tr ve
www.tfsfonayliyarismalar.org adresli web sitelerinde ve TFSF’ nin sosyal medya ( facebook,
twitter, instagram ve benzeri ) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun
olarak ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya eposta yoluyla bildirilecektir.

Madde 5- ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ
1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir
gönderi (e posta, kargo, elden teslim ve benzeri) kabul edilmeyecektir.
2. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri
takip edilerek gerçekleşecektir.
3. http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye
olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta
adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
4. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden
yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
5. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde
katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
6. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 72-300 dpi çözünürlükte, 8-12
sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 3 megabayttan az olmamalı 4
megabaytı geçmemelidir.
7. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek göndermelidir.
8. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ,
Ġ, Ö, ġ,Ü, ç, ı, ğ, ö, Ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ )
kullanılabilir. Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler
küçük olmalıdır.
İsimlendirme:
A- Sayısal: Serbest Vizör (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DA
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır
(Örneğin Ömer Eril Yılmaz için omery veya oeril veya oeyil gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal: Serbest (Renkli veya SiyahBeyaz) > DA).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde
yazılmalıdır. Örneğin “TRomeryDA1_cinar_alti” veya “TRomeryDA2_meydan” gibi…
B- Sayısal: Fotoğraflarla Bir Hikaye Anlat (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DB
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır
(Örneğin Ömer Eril Yılmaz için omery veya oeril veya oeyil gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baŞ harfi olmalıdır (Sayısal: Foto Öykü (Renkli veya
Siyah-Beyaz) > ilk altı fotoğraf (1 ila 6) için DB1, son altı fotoğraf (6 ila 12) için DB2.
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 12’ye kadar) ve bundan sonra alt
çizgi eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek Şekilde
yazılmalıdır. Örneğin Yorgancı Ali foto öyküsünün ilk altı fotoğraf için
“TRomeryDB1_yorganci_ali_01”, “TRomeryDB1_yorganci_ali_02”,
“TRomeryDB1_yorganci_ali_06” son altı fotoğraf için ise “TRomeryDB2_yorganci_ali_06”,
… “TRomeryDB2_yorganci_ali_12” gibi… Foto öykü fotoğraflarının ilk altısı DB1
kategori/bölümüne, son altısı ise DB2 kategori/bölümüne yüklenecektir. Jüriye en az 8 en
fazla 12 fotoğraflık seri olarak sunulacaktır.

C- Çek-Kurgula-Yarış (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DC
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır
(Örneğin Ömer Eril Yılmaz için omery veya oeril veya oeyil gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal: Serbest (Renkli veya SiyahBeyaz)> DC).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde
yazılmalıdır. Örneğin “TRomeryDC1_cinar_alti” veya “TRomeryDC2_meydan” gibi…
6. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya
kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden
iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı
bilgilendirilecektir. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Fatih
Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

Madde 6– TELİF ( KULLANIM ) HAKLARI:
6.1. Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan
çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve
25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma
iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Fatih Belediyesi’ne ait olacaktır.
6.2. Fatih Belediyesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında,
Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser
sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (fotoğraf ile kolaj ve benzeri
grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır.
6.3. Ödül, sergileme ve satın almaya değer görülen eser sahipleri, iş bu şartnamede belirtilen
ödül tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan
eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne
nam altında olursa olsun Fatih Belediyesi’nden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul
eder. Ayrıca Fatih Belediyesi; ödül ve sergileme alan eserler dışında kullanmak istediği
eserleri de aynı şartlarda satın alabilir. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ve
sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da
olmayacağını kabul etmektedir.
6.4. Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde
herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini,
üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken
sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir.
6.5. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı
ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
6.6. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve
bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya
çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
6.7. Fotoğrafların içeriğinden, fotoğrafta yer alan şahıs ve tüzel kişiliklerden fotoğrafçı
sorumludur. İçerikte yer alan insanlar, şirket ve markaların olumsuz ve olumlu durumları
tamamen fotoğrafçının hukuki sorumluluğundadır, düzenleyici firma olarak Fatih Belediyesi
ortaya çıkacak hukuki/ticari sorunlarda taraf değildir. Yarışmacı fotoğraf gönderirken bu
koşulları kabul etmiş sayılır.
6.8. Yarışma sonunda ödül ve sergileme kazanan eserler albüm kitap haline getirilecektir.
6.9. Ödül alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya
da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde TFSF’ ye gönderilebilecek şekilde hazır
olmalıdır.
6.10. Düzenleme Kurulu e-posta, ödül ve baskı/dijital katalog gönderimi konusunda elinden
geldiğince titiz davranacaktır. Ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek
hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları
adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu
kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda Fatih
Belediyesi hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
6.11. Yarışma sonuçları Fatih Belediyesi’ nin www.fatih.bel.tr adresinde ve Fatih Belediyesi’
nin sosyal medya ( facebook, twitter, instagram ve benzeri ) hesaplarında ilan edilecektir.
Ayrıca sonuçlar TFSF Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’ nun www.tfsf.org.tr ve
www.tfsfonayliyarismalar.org adresli web sitelerinde ve TFSF’ nin sosyal medya ( facebook,
twitter, instagram ve benzeri ) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun
olarak ilan edilecektir. Ödül alan ve başarılı bulunan fotoğraflar ücretsiz sergilenebilecektir.
6.12. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi’nden 90
(Doksan) gün sonra sistemden silinecektir.
6.13. Katılımcılar; TFSF’ nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve
fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname,
yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu
şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
6.14.Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu,
Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF Yönetim Kurulu’nun
kararları geçerlidir.
6.15.Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nca 2020-036 numara ile onaylanmıştır.
6.16.Yarışma değerlendirme sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.

Madde 7- YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma Başlangıç tarihi: 09.03.2020
Yarışmaya Son Katılım Tarihi: 20.11.2020
Seçici Kurul Toplanma Tarihi: 25.11.2020
Sonuç Bildirim Tarihi: 30.11.2020
Sergi ve Ödül Töreni Tarihi: Daha sonra açıklanacaktır.

Madde 8- SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ
1. Coşkun ARAL Foto Muhabiri Foto Muhabirleri Derneği
2. İhsan İLZE Fotoğraf Sanatçısı
3. İsmail KÜÇÜK Fotoğraf Sanatçısı Türkiye Fotoğraf Vakfı
4. İzzet KERİBAR Fotoğraf Sanatçısı
5. Leyla EMEKTAR Fotoğraf Sanatçısı
6. Murat GÜR Fotoğraf Editörü
7. Mustafa YILMAZ Fotoğraf Sanatçısı Türkiye Fotoğraf Vakfı
8. Özer KANBUROĞLU Prof. Dr. Öğretim Görevlisi
9. Abdullah KARGILI Fatih Belediyesi Temsilcisi

TFSF Temsilcisi:
Seçici Kurul en az 5 (beş) kişi ile toplanır.
TFSF Temsilcisi: Baytekin KARA

Madde 9- ÖDÜLLER
SERBEST VİZÖR KATEGORİSİ ÖDÜLLERİ

Birincilik Ödülü : 6.000 TL
İkincilik Ödülü : 5.000 TL
Üçüncülük Ödülü : 4.000 TL
Fatih Belediyesi Özel Ödülü : 2.000 TL
Mansiyon Ödülü : 1.000 TL ( 5 adet verilecektir.)
Sergilenmeye Değer Eser : 500 TL ( En Fazla 30 adet verilecektir.)

FOTOĞRAFLARLA BİR HİKAYE ANLAT KATEGORİSİ ÖDÜLLERİ
Birincilik Ödülü: 10.000 TL
İkincilik Ödülü: 8.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 6.000 TL
Fatih Belediyesi Özel Ödülü: 4.000 TL
Mansiyon Ödülü: 2.000 TL ( En fazla 10 adet verilecektir.)
Sergilenmeye Değer Eserler: 1.000 TL ( En fazla 20 adet eser satın alınacaktır.)

ÇEK-KURGULA-YARIŞ KATEGORİSİ ÖDÜLLERİ
Birincilik Ödülü: 8.000 TL
İkincilik Ödülü: 6.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 5.000 TL
Fatih Belediyesi Özel Ödülü: 3.000 TL
Mansiyon Ödülü : 2.000 TL ( En fazla 5 adet verilecektir.)
Sergilenmeye Değer Eserler: 500 TL ( En fazla 20 adet eser satın alınacaktır.)

Madde 10 –YARIŞMA SEKRETERYASI
Fatih Belediye Başkanlığı
Kültür İşleri Müdürlüğü
Telefon: 0 212 453 14 53
Yetkili Kişi : Bahar NACAK
E-Posta : baharnacak@fatih.bel.tr


Kaynakça: https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/fatih-belediyesi-1-fotograf-yarismasi-tr


Reklam

E3 Webdesign