FOTOĞRAF YARIŞMASI; Akşehir Belediyesi 9. Uluslararası Fotoğraf Yarışması “Yaşamın İçinden” / SON TARİH: 28.05.2023

FOTOĞRAF YARIŞMASI; Akşehir Belediyesi 9. Uluslararası Fotoğraf Yarışması “Yaşamın İçinden” / SON TARİH: 28.05.2023

Akşehir Belediyesi - Akşehir Fotoğraf Amatörleri Derneği (AKFAD)

9. Uluslararası Fotoğraf Yarışması “Yaşamın İçinden”
Şartnamesi

1. Yarışmanın Adı:
Akşehir Belediyesi-Akşehir Fotoğraf Amatörleri Derneği (AKFAD) 9.Uluslararası Fotoğraf
Yarışması

2. Yarışmanın Konusu: “Yaşamın İçinden”

3. Yarışmanın Amacı:
“64.Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği” kapsamında, bu yıl düzenlenecek olan
“Yaşamın İçinde” konulu 9’uncu uluslararası fotoğraf yarışması ile hayatımıza iz bırakan
sanatsal, kültürel, sosyal, ekonomik ve sportif “O ANLARI” ölümsüzleştirerek geleceğe ışık
tutmak, ülkemiz ve dünya fotoğraf sanatına katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

4. Yarışma Organizasyonu:
Yarışma, Akşehir Belediyesi (düzenleyici kurum olarak anılacaktır) ile Akşehir Fotoğraf
Amatörleri Derneği (AKFAD) tarafından ortaklaşa düzenlenecek ve Türkiye Fotoğraf Sanatı
Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılacaktır. (Yarışmaya en az bir fotoğrafla katılan kişi bundan
sonra KATILIMCI olarak anılacaktır.)

5. Yarışma Kategorileri:
Yarışma; dijital (sayısal) renkli veya siyah-beyaz fotoğraf olarak tek kategoridedir.
Renkli ve siyah-beyaz tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

6. Yarışma Koşulları:
a. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
b. Yarışma; TFSF yarışma temsilcisi, organizasyon komitesi, Seçici Kurul üyeleri ile birinci
dereceden yakınları dışında, tüm dünyadan amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına
açıktır.
c. Haklarında TFSF ve FIAP tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu
yarışmaya katılamazlar.
d. Yarışmaya katılımcılar en fazla 4 (dört)’er adet fotoğraf ile katılabilirler.
e. Manipüle edilmiş fotoğraflar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Fotoğraflara renk,
keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda
fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır.
f. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) kabul edilmeyecektir.
g. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar
ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul
edilir.
h. Katılımcılar, kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak
işlenmesine ve aktarılmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbiri almakla yükümlüdür. Bu
kapsamda gerçek kişiye ait fotoğrafların işlenmesi durumunda kişilerin Kanun kapsamında
bilgilendirilmesi ve açık rızasının alınması gereken durumlarda açık rızalarının alınması
gerekmektedir. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının
çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın
organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Kanun'a uygun şekilde aktarılmayan
fotoğraflar hakkında sorumluluk katılımcıya aittir.
i. Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm
izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya
kısmen kullanan, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve
değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali
sayılır.
j. Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Ulusal / Uluslararası Fotoğraf
Yarışması Düzenleme Ana Yönergesine Ek Yaptırımlar ve Kural İhlal uygulamaları Yönergesi
(TFSF YG 02-D)” ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği
ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Durum
FIAP’a bildirilir. Bu durum diğer katılımcıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı
taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış katılımcılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş
ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici
kuruma iade edilir.
k. Yarışmacı TFSF ve FIAP onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla, yarışmaya
gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF ve FIAP kural ve tanımlarına
uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF ve FIAP elindeki bütün
imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli
bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin
çözümüne yönelik TFSF ve FIAP ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali
yaptığı gerekçesi ile TFSF ve FIAP tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.
l. Düzenleyici kurum, yarışma sistemine yüklenen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel
bilgileri gibi) muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye
edilmektedir. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden düzenleyici kurum ve TFSF
sorumlu değildir.
m. Düzenleyici kurum; ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların
yüksek çözünürlüklü dijital dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
n. Düzenleyici kurum, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının
iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleyici kurum, iptal ya da erteleme
durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleyici
kurum, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin
kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya,
TFSF Yarışmalar Birimine Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak
bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir. Bu durumda FIAP onay birimine bilgi
vermek ve onay almak düzenleyen kurum tarafından yapılacaktır.

7. Telif (Kullanım) Hakkı:
a. Yarışmada ödül (derece, özel ödül, mansiyon, sergileme ve satın alma) alan
fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte düzenleyici kuruma ait
olacaktır. Eserin kullanım hakkı üçüncü bir kişi ya da kuruma satılamaz/devredilemez. Bu
eserler düzenleyici kurum arşivinde saklanacaktır.
b. Katılımcı; dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alınan fotoğrafların
yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 21’inci
maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü
maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde
tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları,
gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yer ve muhteva sınırı olmadan internet, görsel ve yazılı
basın kanallarında düzenleyici kurum ve bünyesindeki bağlı kuruluşların tanıtılmasında ve
yayınlarında isminin ve eser adının (Fotoğraf ile kolaj vb. grafik düzenlemeler yapılması
durumunda ise eser sahibinin (katılımcının) ismi kullanılamamaktadır) kullanılması şartıyla
çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için
düzenleyici kuruma izin/muvafakat verdiğini kabul eder. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı
eser sahibi (katılımcı) ile birlikte düzenleyici kuruma ait olacaktır.
c. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi (katılımcı), işbu şartnamede belirtilen ödül
ve sergileme tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini, sonradan verdiği
izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini
veya bu izin/muvafakat için düzenleyici kurum ve sponsorlarından ayrıca hiçbir hak ve alacak
talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi, manevi talepte
bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
d. Katılımcı, yarışma için gönderdiği / yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait
olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt
eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya
çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
e. Eser Sahibi (katılımcı), eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser
üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden
devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin
(katılımcının) kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti eder.
f. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat
eseri, insan yüzü vb. unsurların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine,
fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına yönelik izinlerin alındığı
kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm
sorumluluğu katılımcıya aittir.
g. Ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğraflar Akşehir Belediyesi’nin
http://www.aksehir.bel.tr, AKFAD’ın http://www.akfad.com ve TFSF’ye ait
https://sonuc.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinde, aynı zamanda düzenleyici kurum ile
TFSF’ye ait Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb.) hesaplarında tanıtım amaçlı ve
yarışmanın amacına uygun biçimde yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını
E-Almanak 2023 ile düzenleyici kurum yayınlarında, sosyal medya hesaplarında, web
sitelerinde ve afiş/billboard/raket olarak da kullanılabilecektir.

8. Diğer Hususlar:
a. Fotoğraflar seçici kurula tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel
çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir
ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü en az 42 inç’lik bir LCD
monitörde sunulacaktır.
b. Düzenleyici kurum, e-posta, ödül ve dijital katalog gönderimi konusunda elinden
geldiğince titiz davranır, ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek
hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları
adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu
kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda
düzenleyici kurum hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
c. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda düzenleyici kurum,
Seçici Kurul ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal / Uluslararası Fotoğraf
Yarışması Düzenleme Ana Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.
d. Katılımcılar; http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını
yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, katılımcının
yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımcıların bu şartname hükümlerine
sonradan itiraz hakkı yoktur.

9. Eserlerin Gönderilmesi/Yüklenmesi:
a. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir
gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
b. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip
edilerek gerçekleşecektir.
c. İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin
kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin
tıklanması ile olacaktır.
d. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır. Şifrenin
unutulması halinde şifremi unuttum linkinden yeni şifre oluşturulabilir.
e. Yarışmaya başvuran her katılımcının web sitesi üzerinden yarışmaya başvururken
aşağıdaki metni kabul ettiğini gösteren bir kutucuğu işaretlemesi gerekmektedir.
“I hereby expressly agree to FIAP document 018/2017 « Conditions and regulations for
FIAP Patronage » and FIAP document 033/2021 « Sanctions for breaching FIAP
regulations and the red list ». I am particularly aware of chapter II « Regulations for
International photographic events under FIAP patronage » of FIAP document 018/2017,
dealing under Section II.2 and II.3 with the FIAP participation rules, the sanctions for
breaching FIAP regulations and the red list.”
f. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden
yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
g. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde
katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
h. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 72-300 DPI çözünürlükte, 8- 12
sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de
geçmemelidir.
i. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ,
İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_)
kullanılabilir. Bir fotoğrafa verilen ismin aynı fotoğraf ismiyle kullanılması önerilir.
j. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya
kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde
https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/sss/kategori/yarisma-katilim-tr adresindeki sıkça sorulan
sorular incelenmeli çözüm bulunamıyorsa https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim adresindeki
iletişim formu kullanılarak sorun hakkında detaylı bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu iletişim
formu yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. İletişim formu üzerinden
fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
k. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleme kurulu
sorumlu olmayacaktır.

10. Yarışma Takvimi:
Kapanış Tarihi : 28 Mayıs 2023 saat 23.00 (TSI)
Jüri Toplanma Tarihi : 10 Haziran 2023
Sonuç Bildirim Tarihi : 13 Haziran 2023
Sergi Açılış Tarihi : 05 Temmuz 2023
Ödül Gönderim Tarihi : 31 Ağustos 2023 tarihinde kadar gönderilmiş olacaktır.
Katalog Yayın Tarihi : Kasım 2023
Yarışma sonucu TFSF’nin http://sonuc.tfsfonayliyarismalar.org/ ile AKFAD’ın
http://www.akfad.com ve Akşehir Belediyesi’nin http://www.aksehir.bel.tr adreslerinde
duyurulacaktır.

11. Seçici Kurul (soyadına göre alfabetik sırayla):
Dr.Salih AKKAYA : Akşehir Belediye Başkanı, TR
Sernur BAĞCI : (AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı,FOTOSEL, TR
Celil GEÇER : Fotoğraf Sanatçısı, AKFAD,TR
İbrahim ÖNCEL : Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, TR
Hakan TOKUÇ : (EFIAP, UPI CROWN 2), Fotoğraf Sanatçısı, EFOD, TR
Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır.
Jüri değerlendirmesi iki turlu, ilk turu TFSF kurallarına uygun olarak ONLINE PUANLAMA
olarak, final turu yüz yüze yapılacaktır. COVID-19 salgını şartları gereği Seçici Kurul Üyelerinin
bir araya gelmesinin mümkün olmaması durumunda, final turu ZOOM Meeting yöntemiyle
ONLINE yapılacaktır.

12. TFSF Yarışma Temsilcisi:
Hüseyin SARI, ESFIAP
Yarışma sürecinde ve seçici kurul salonunda TFSF yarışma temsilcisi bulunacaktır.
Yarışma final turu (değerlendirme) sonlandığında değerlendirme tutanağı TFSF Yarışma
Temsilcisi tarafından hazırlanır. En az 3 nüsha alınarak; biri düzenleyici kuruma, biri TFSF’ye
teslim edilir, biri yarışma temsilcisinin gözetiminde saklı tutulur.

13. Ödüller-Sergilemeler:
FIAP Altın Madalya
TFSF Altın Madalya
FIAP Gümüş Madalya
FIAP Bronz Madalya
FIAP Mansiyon (6 adet)
Akşehir Belediyesi Özel Ödülü (Plaket)
AKFAD Özel Ödülü (Plaket)
Sergileme (en fazla 50 adet)
FIAP En İyi Fotoğrafçı/FIAP Best Author (Açık Mavi Rozet) (Tüm bölümlerde toplamda en
fazla kabul (sergileme + ödül) alan fotoğrafçıya verilecektir);
Tüm ödül alanların ödülleri adreslerine gönderilecektir. Gönderilen ödüllerin postada zarar
görmesi halinde Akşehir Belediyesi ile AKFAD ve TFSF sorumluluk taşımayacaktır.

14. Salon Başkanı-İletişim:
Adı ve Soyadı : Yusuf KEZER
İrtibat Tel : +905319962325
E-posta Adresi : kezeryusuf@gmail.com

Yarışma Kurul Üyesi:
F. Şule DOĞANCI / +905357977354 / suledoganctekin@gmail.com

15. Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2023-023”,
Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu “FIAP 2023/197” ile onaylanmıştır.

16. Bu yarışmada alınan ödül ve kabuller FIAP unvan başvurularında kullanılabilir.

Alintı: https://tfsfonayliyarismalar.org/writable/uploads/yarisma-dosyalari/2023/023/2023-023-TR-akfad.pdf


Reklam

E3 Webdesign