FOTOĞRAF YARIŞMASI / BOWER HASTANESİ 1.Uluslararası Fotoğraf Yarışması SON KATILIM : 1 Haziran 2023

FOTOĞRAF YARIŞMASI / BOWER HASTANESİ 1.Uluslararası Fotoğraf Yarışması SON KATILIM : 1 Haziran 2023

BOWER HASTANESİ
1.Uluslararası Fotoğraf Yarışması

1) ORGANİZASYON
“BOWER HASTANESİ 1. Uluslararası Fotoğraf Yarışması”, BOWER HASTANESİ’nin
katkıları ve TFSF desteği ile Fotono21 Fotoğraf Derneğinin tarafından düzenlenmektedir.

2) YARIŞMA KATEGORİ-BÖLÜMLERİ
Fotoğraf Yarışması; sayısal (dijital) olmak üzere 2 (iki) bölümden oluşmuştur:
a) Sayısal: Serbest (Renkli – Siyah Beyaz)
b) Sayısal: Hayatın Her Alanında Sağlık (Renkli – Siyah Beyaz)

3) KATILIM ŞARTLARI
a) Yarışmaya katılım ücretsizdir.
b) “BOWER HASTANESİ 1. Uluslararası Fotoğraf Yarışması”, Dünyadaki tüm amatör ve
profesyonel fotoğrafçılara açıktır. Salon Başkanı, TFSF Yarışma temsilcisi, jüri üyeleri ve
birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
c) Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar ile FIAP
Kırmızı Listesi’nde yer alan katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
d) Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF ve FIAP Kırmızı Liste’de olup
bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.
e) Yarışmanın her kategori/bölümüne yarışmacılar 4 (dört)’er adet fotoğraf ile katılabilirler.
Aynı fotoğraf veya aynı fotoğrafın Renkli ve/veya Siyah-Beyaz versiyonları birden fazla
kategori/bölüme gönderilemez.
f) Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş
gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan
kişi kural ihlali yapmış sayılır.
g) Kural ihlali yapan kişilere “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Ulusal / Uluslararası
Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesine Ek Yaptırımlar ve Kural İhlal uygulamaları
Yönergesi (TFSF YG 02-D)” deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül, unvan ve her
türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır. Durum FIAP’a bildirilir.
Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
2
h) Yarışmacı, TFSF ve FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla, TFSF ve FIAP üyesi olsun
veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF ve FIAP
kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır. TFSF
ve FIAP elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının
kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı
vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ve FIAP ile iş birliğine girmemesi
durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF ve FIAP tarafından yasaklanır ve
ismi her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel
soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

4) YAYIN VE TELİF (KULLANIM) HAKKI:
a) Ödül ve sergileme alan fotoğraflar BOWER HASTANESİ ve Fotono21 Fotoğraf Derneği
arşivinde saklanacaktır.
b) Katılımcı; ödül ve kabul almaya hak kazanmış fotoğrafların yarışma sonuçlandığı tarihten
itibaren gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 21’inci maddesinde tanımlanan
işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma,
24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya
görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları, gerekse diğer ilgili mevzuat
gereğince yer ve muhteva sınırı olmadan internet, görsel ve yazılı basın kanallarında
düzenleyici kurumun tanıtılmasında ve yayınlarında isminin ve eser adının (Fotoğraf ile kolaj
vb. grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır)
kullanılması şartıyla çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma
haklarının kullanımı için düzenleyici kuruma izin/muvafakat verdiğini kabul eder. Bu süre
içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile birlikte düzenleyici kuruma ait olacaktır.
c) Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi, işbu şartnamede belirtilen ödül ve
sergilemelerin kullanım hakkının kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde
kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için düzenleyici kurum ve
sponsorlarından ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da
olmayacağını ve maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve
taahhüt eder.
d) Katılımcı, yarışma için gönderdiği / yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait
olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt
eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya
çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
e) Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri,
insan yüzü vb. unsurların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine,
fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına yönelik izinlerin alındığı
kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm
sorumluluğu yarışmacıya aittir.
3
f) Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, Düzenleme Kurulu
ve TFSF YK’nin kararları ile ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal /
Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesi” geçerli olacaktır.
g) http://tfsfonayliyarismalar.org web adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle
yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını
göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini
okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı
yoktur

5) YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ
a) Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi
(e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
b) Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri
takip edilerek gerçekleşecektir.
c) Yarışmaya başvuran her katılımcının web sitesi üzerinden yarışmaya başvururken
aşağıdaki metni kabul ettiğini gösteren bir kutucuğu işaretlemesi gerekmektedir.
“I hereby expressly agree to FIAP document 018/2017 «Conditions and regulations for FIAP
Patronage» and FIAP document 033/2021« Sanctions for breaching FIAP regulations and the
red list ». I am particularly aware of chapter II «Regulations for International photographic
events under FIAP patronage » of FIAP document 018/2017, dealing under Section II.2 and
II.3 with the FIAP participation rules, the sanctions for breaching FIAP regulations and the
red list.”
d) İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin
kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin
tıklanması ile olacaktır.
e) Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
f) Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden
yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
g) Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde
katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
h) Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 72-300 DPI çözünürlükte, 8- 12
sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de
geçmemelidir.
i) Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ,
Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_)
kullanılabilir.
4
j) İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya
kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde
https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/sss/kategori/yarisma-katilim-tr adresindeki sıkça sorulan
sorular incelenmeli çözüm bulunamıyorsa https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim
adresindeki iletişim formu kullanılarak sorun hakkında detaylı bilgi verilmesi gerekmektedir.
Bu iletişim formu yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. İletişim formu
üzerinden fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
k) Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleme kurulu sorumlu
olmayacaktır.

6) JÜRİ ÜYELERİ
Dr Bekir TUĞCU Fotoğraf Sanatçısı (AFIAP)
Mehmet KILIÇOĞLU Fotono21 Fotoğraf Derneği Başkanı (AFIAP)
Murat BERKYÜREK Fotoğraf Sanatçısı (AFIAP)
Dr Muzaffer Temel Fotoğraf Sanatçısı (AFIAP)
Veysi ARCAGÖK Fotoğraf Sanatçısı (AFIAP)
Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır. Toplantı tarihinde 3
(üç) seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir
hafta ertelenir.
Seçici Kurul değerlendirmesi iki turlu, ilk turu TFSF kurallarına uygun ONLINE
PUANLAMA olarak ve ikinci - final turu yüz yüze yapılacaktır. COVID-19 salgını şartları
gereği Seçici Kurul Üyelerinin bir araya gelmesinin mümkün olmaması durumunda, final turu
ZOOM Meeting yöntemiyle ONLINE yapılacaktır.

7) TFSF YARIŞMA TEMSİLCİSİ: Yakup YENER
Yarışma sürecinde ve seçici kurul salonunda TFSF yarışma temsilcisi bulunacaktır. Yarışma
final turu (değerlendirme) sonlandığında değerlendirme tutanağı TFSF Yarışma Temsilcisi
tarafından hazırlanır. En az 3 nüsha alınarak; biri düzenleyici kuruma, biri TFSF’ye teslim
edilir, biri yarışma temsilcisinin gözetiminde saklı tutulur.

8) ÖDÜLLER
Her Kategori için
FIAP Altın Madalya
TFSF Altın Madalya
BOWER HASTANESİ Altın Madalya
FOTONO 21 Fotoğraf Derneği Altın Madalya
FIAP Gümüş Madalya
TFSF Gümüş Madalya
BOWER HASTANESİ Gümüş Madalya
FOTONO 21 Fotoğraf Derneği Gümüş Madalya
5
FIAP Bronz Madalya
TFSF Bronz Madalya
BOWER HASTANESİ Bronz Madalya
FOTONO 21 Fotoğraf Derneği Bronz Madalya
FIAP Mansiyonu (6 adet)
TFSF Mansiyon (3 Adet)
BOWER HASTANESİ Mansiyon (6 Adet)
FOTONO 21 Fotoğraf Derneği Mansiyon (6 Adet)

Kabul (Her kategori/bölümde en az %8, en fazla %25 oranında kabul seçimi yapılacaktır).
FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü (Toplamda en fazla kabul (sergileme+ödül) alan fotoğrafçıya
verilecektir).

* Diplomalar e-sertifika olarak katılımcının e-mail adresine gönderilecektir. Tüm ödül
alanların ödülleri (diplomalar hariç) adreslerine gönderilecektir.
** Gönderilen ödüllerin postada zarar görmesi halinde Düzenleyici Kurumlar ve TFSF
sorumluluk taşımayacaktır.

9) YARIŞMA TAKVİMİ:
Son Katılım Tarihi : 1 Haziran 2023 23:00 (TSI)
Jüri Toplanma Tarihi : 10 Haziran 2023
Sonuçların Bildirim Tarihi : 20 Haziran 2023
Ödüllerin Gönderimi : 25 Haziran 2023
Yarışma gösterisi ve katalog : 1 Temmuz 2023
Sergi açılış ve ödül töreni :1 Temmuz 2023
10) İLETİŞİM
Salon Başkanı : Sevinç Tanyıldız
E-posta : medyailetisim@bowerhospital.com
Telefon : 0 533 450 26 11
11) Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2023-
013” numara ve FIAP “2023/156” numara ile onaylanmıştır.

Alintı: https://tfsfonayliyarismalar.org/writable/uploads/yarisma-dosyalari/2023/023/2023-023-TR-akfad.pdf


Reklam

E3 Webdesign